Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XX/147/04


UCHWAŁA NR XX/147/04

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2004 roku

w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt w placówceopiekuńczo-wychowawczej.

Na podstawie art. 81 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593

z póżń. zm.) oraz art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późń. zm.) Rada Powiatu postanawia, co następuje :

§ 1. O częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, która przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności, mogą ubiegać się : rodzice dziecka, osoba pełnoletnia przebywająca w placówce lub jej rodzice, opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka.

§ 2. Całkowicie można zwolnić osoby wymienionych w § 1 z odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub osoby pełnoletniej, która przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności w przypadku gdy dochód tych osób uprawnia je do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

§ 3. Częściowo można zwolnić osoby wymienionych w § 1 z odpłatności za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej w przypadku jeżeli

1) ponoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w placówkach pomocy społecznej

2) występują uzasadnione okoliczności , w szczególności długotrwała choroba, bezrobocie , niepełnosprawność, straty materialne w wyniku klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń losowych ; z tym ,że minimalna odpłatność za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce nie może być niższa od wysokości zasiłku rodzinnego jaki przysługiwałby , gdyby dziecko pozostawało w domu rodzinnym.

§ 4. Całkowite lub częściowe zwolnienie następuje na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez właściwy organ pomocy społecznej.

§ 5. Całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat następuje na okres nie dłuższy niż rok.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myśliborskiemu.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXVII / 213 / 2001 Rady Powiatu z dnia 31.01.2001r. w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

Od dnia 1 maja 2004 r. obowiązuje nowa ustawa o pomocy społecznej, zgodnie z którą opłatę za pobyt dziecka bądź osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej ustala w drodze decyzji administracyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki. Wyjątkiem tu jest rok 2004 w którym odpłatność nadal ustala starosta powiatu prowadzącego placówkę z uwagi na fakt , iż w 2004 r. powiaty prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na dotychczasowych zasadach. Do dnia 31 grudnia 2004 r. powiat prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą ma obowiązek zawrzeć z właściwym powiatem, ustalonym zgodnie z ust. 3, umowę określającą warunki i sposób przekazywania powiatowi prowadzącemu placówkę środków finansowych przez powiat, na terenie którego miały miejsce zamieszkania dzieci przebywające w placówce (art. 90 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ). Konieczne zatem było ustanowienie jasnych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej .

Nowa uchwała nie powołuje specjalnej komisji do opiniowania decyzji o całkowitym bądź częściowym zwolnieniu gdyż

- usprawni to tryb wydawania decyzji

- zasadą ogólną jest przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w formie decyzji administracyjnej, osoba podejmująca decyzję jest odpowiedzialna za merytoryczne rozstrzygnięcie , w przypadku odwołania od decyzji nie jest możliwe powoływanie się na opinię komisji a jedynie na dane zawarte w wywiadzie środowiskowym.

Przygotowała: Beata Kołodziejek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 15-07-2004 12:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-07-2004 12:03