herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Wycofanie czasowe pojazdu z ruchu


 • Wycofanie czasowe pojazdu z ruchu

1. Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2005r. Nr 108, poz. 908);

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U. Nr 285, poz. 2856)

2. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (wypełnia właściciel, właściciele)

 2. Załączniki:

 • dowód rejestracyjny pojazdu,

 • karta pojazdu (jeżeli była wydana);

 • tablice rejestracyjne.

 1. Do wglądu:

 • dokument tożsamości właściciela:

 1. dowód osobisty (w przypadku osoby fizycznej),

 2. paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,

 3. wypis z rejestru sądowego oraz nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną,

 4. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w ppkt. a), lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej,

 5. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

 • Termin załatwienia sprawy - realizacja na bieżąco.

  • 5. Opłaty:

   1. Opłata skarbowa: wniesiona w postaci znaków opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł. za wniosek oraz 0,50 zł za każdy załącznik;

   2. Opłata za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu:

   • w przypadku wycofania na okres 2 miesięcy - 80, 00 zł;

   • w przypadku wycofania na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu w roku, opłatę powiększa się o 10.00 zł za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

   Uwagi:

   1. Wycofaniu czasowemu z ruchu podlegają:

   • Samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t,

   • Ciągniki samochodowe,

   • Pojazdy specjalne,

   • Autobusy.

   1. Pojazd może być czasowo wyrejestrowany tylko przez ten organ, który pojazd zarejestrował.

   2. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 6 miesięcy. Okres ten może być jednorazowo przesunięty, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 9 miesięcy w roku, licząc od dnia jego wycofania z ruchu.

   3. Okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu ulega skróceniu.

   1. Sprawy załatwia:

   • w Myśliborzu (tel. 747-23-90, 31-90):

   • Podinspektor Wanda Dominiak,

   • Podinspektor Mirosława Niewiadomska,

   • Podinspektor Marzena Michalewicz.

   • w Dębnie (tel. 760-30-01):

   • Podinspektor Małgorzata Popławska,

   • Podinspektor Ewa Krzyszowska,

   • Podinspektor Sebastian Sztenhauzer.

   • w Barlinku (tel. 746-64-52):

   • Inspektor Małgorzata Ludwikowska,

   1. Godziny przyjmowania:

   • w poniedziałek od 800 do 1530 (w Dębnie do 1500)

   • od wtorku do piątku od 730 do 1530 (w Dębnie do 1500)

   • Uwaga: w przypadku rejestracji pojazdów Filia w Barlinku funkcjonuje jako punkt informacyjno-podawczy. Na miejscu można zgłosić zmiany dokonane w pojeździe, np. montaż instalacji gazowej, haku, zmianę rodzaju pojazdu etc. i otrzymać odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym. Rejestracja pojazdów oraz wydawanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i tablic rejestracyjnych wykonywane są wyłącznie w Myśliborzu

   • Tryb odwoławczy

   • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-11-2005 11:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2005 11:23