Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIX/134/04


UCHWAŁA NR XIX/134/04

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 26 maja 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 25.119 zł.

w dziale 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ o kwotę 10.584 zł.

w rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 10.584 zł.

§0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 10.584 zł.

w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 14.535 zł.

w rozdziale 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 8.211 zł.

§2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 8.211 zł.

w rozdziale 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 6.324 zł.

§2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 6.324 zł.

§2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 112.778 zł.

w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 109.378 zł.

w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 109.378 zł.

§2760 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 109.378 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 3.400 zł.

w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 900 zł.

§2440 - dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 900 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 2.500 zł.

§2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 2.500 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 259.255 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 142.477 zł.

w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 142.477 zł.

§4270 - zakup usług remontowych o kwotę 142.477 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 7.400 zł.

w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 900 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 900 zł.

w rozdziale 80123 - Licea profilowane o kwotę 4.000 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 2.500 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.076 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 373 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 51 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA o kwotę 109.378 zł.

w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 109.378 zł.

§3110 - świadczenia społeczne o kwotę 109.378 zł.

§4. Deficyt budżetu powiatu wynosi 171.596 zł., a finansowany jest wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2004 rok dokonuje się na podstawie:

  1. Zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3-4822-4/2004 z 22 kwietnia 2004 roku o przyznaniu na 2004 rok dla Powiatu Myśliborskiego kwoty 109.378 zł. ze środków rezerwy ogólnej. Środki te przeznaczone są na uzupełnienie dochodów powiatów po zmianie systemu finansowania zadań pomocy społecznej w zakresie organizowania opieki w rodzinach zastępczych.

  2. Zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST4-4820-280/2004 z 13 kwietnia 2004 roku o zmianie ostatecznej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej dla nowych powiatów na 2004 rok, zmianie ostatecznej kwoty części równoważącej subwencji ogólnej dla nowych powiatów na 2004 rok oraz o zmianie planowanej na 2004 rok kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wskaźnika udziału należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gmin wchodzących w skład nowych powiatów, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku.

  3. Wniosku Dyrektora ZSP Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu o przekazanie środków uzyskanych z ARiMR w wysokości 2.500 zł. na działalność związaną z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

  4. Zawiadomienia Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa o przyznaniu dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 900 zł. dla MOW w Renicach na wycieczkę Szkolnego Koła LOP do Poznania „Ziemia to wielki, piękny ogród by przetrwać potrzebuje serca człowieka”,

  5. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Strzelecka w Myśliborzu o dofinansowanie projektu „Pracownie komputerowe dla szkół w 2004 roku”.
    Wartość projektu wynosi ok. 100.000 zł., a wkład własny 18.000 zł. Zarząd postanowił przyznać kwotę 4.000 zł.,

  6. Wniosku Sekretarza Powiatu w Myśliborzu o zabezpieczenie środków w wysokości 157.477 zł. na remont pomieszczeń budynku internatu na parterze i drugim piętrze z przystosowaniem na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną przy ul. Piłsudskiego 8 w Dębnie.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 03-06-2004 13:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 03-06-2004 13:47