herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XV/115/04


UCHWAŁA NR XV/115/04

RADY POWIATU MYŚLBORSKIEGO

Z DNIA 28 STYCZNIA 2004 ROKU

zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i przyznawania innych świadczeń oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966) w związku z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr162, poz.1568) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godziną przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455, Nr 100, poz. 1074, z 2001r., Nr 52, poz. 544, Nr 128 poz. 1404 z 2002r. Nr 160, poz. 1323, z 2003r., Nr 34, poz. 286) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1. W Regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXII/167/2000 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i przyznawania innych świadczeń oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tab. nr 1.”

2) w § 7 Tabela Nr 1 otrzymuje brzmienie:

TAB Nr 1

Wysokość stawek dodatków funkcyjnych.

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli.

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Lp.

STANOWISKO

MIESIĘCZNIE

W ZŁOTYCH

OD

DO

1.

Szkoły wszystkich typów.

1) Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów.

  • Dyrektor szkoły liczącej od 9 - 16 oddziałów.

  • Dyrektor szkoły liczącej 17 oddziałów do 24 oddziałów.

  • Dyrektor szkoły liczącej powyżej 24 oddziałów.

2) Wicedyrektor.

3) Kierownik warsztatu szkolnego.

4) Kierownik szkolenia praktycznego, zastępca kierownika warsztatu szkolnego.

5) Kierownik filii, zastępca kierownika szkolenia praktycznego.

200

300

700

800

300

300

200

150

500

900

1200

1500

750

600

350

300

2.

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ogniska wychowawcze, domy wczasów dziecięcych, świetlice i kluby środowiskowe, w tym profilaktyczno - wychowawcze i terapeutyczne, hoteliki:

1) Dyrektor, wychowawca kierujący rodzinnym domem dziecka.

2) Wicedyrektor, kierownik internatu.

3) Kierownik ogniska wychowawczego, dyrektor świetlicy i klubu środowiskowego, w tym: profilaktyczno - wychowawczego i terapeutycznego.

4) Wicedyrektor świetlicy i klubu środowiskowego, kierownik hoteliku młodzieżowego ośrodka socjoterapii, kierownik hoteliku ogniska wychowawczego.

300

200

100

60

1000

500

300

250

3.

Bursy, internaty, szkolne schroniska młodzieżowe, świetlice szkolne ( w tym szkół specjalnych)

1) Dyrektor bursy.

2) Wicedyrektor bursy.

3) Kierownik internatu, dyrektor (kierownik) sezonowego schroniska młodzieżowego.

4) Kierownik świetlicy szkolnej, zastępca kierownika Internatu.

250

200

150

60

500

400

350

250

4.

Międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej.

1) Dyrektor młodzieżowego domu kultury, międzyszkolnego ośrodka sportowego.

2) Dyrektor ogniska pracy pozaszkolnej, kierownik zespołu artystycznego liczącego co najmniej 100 uczestników, wicedyrektor międzyszkolnego ośrodka sportowego.

3) Kierownik działu, kierownik pracowni.

250

200

100

600

400

250

5.

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne, ośrodki adopcyjno - opiekuńcze:

1) Dyrektor poradni, ośrodka adopcyjno - opiekuńczego.

2) Wicedyrektor poradni.

250

150

600

300

6.

Ośrodki dokształcania zawodowego, ośrodki szkolenia zawodowego:

1) Dyrektor centrum kształcenia praktycznego.

2) Dyrektor ośrodka dokształcania zawodowego.

3) Dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego.

350

200

200

700

450

450

7.

Placówki doskonalenia nauczycieli:

1) Dyrektor powiatowego ośrodka doskonalenia

nauczycieli.

350

900

3) w § 13 ust. 1 pkt. 4 dodaje się lit. f w brzmieniu:

„Praca w państwowej komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej w celu przeprowadzenia egzaminu dojrzałości lub komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole zasadniczej i szkole średniej zawodowej do przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu lub egzaminu z przygotowania zawodowego.”

4) w § 13 ust. 2, 3, 4, 5, 6 otrzymują brzmienie:

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas nie krótszy niż 3 m-ce i nie dłuższy niż rok w wysokości do 20% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, o którym mowa w ust. 1 ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły Starosta.

4. Dodatek motywacyjny wypłaca się miesięcznie z góry. Dodatek wypłaca się za okresy wykonywania pracy oraz za inne okresy, o ile wynika to z przepisów szczególnych.

5. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie urlopu dla poratowania zdrowia.

6. Dodatek motywacyjny przysługuje za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.”

5) w § 13 skreśla się ust. 7.

6) w § 16 w ust. 2 dodaje się pkt. 10 i 11 w brzmieniu:

„10. Nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne w szkołach z klasami łączonymi przysługuje dodatek w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego.

11. Nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne w szkołach z klasami integracyjnymi przysługuje dodatek w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca 2004 roku.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

U Z A S A D N I E N I E

Powyższa zmiana wynika z następujących przesłanek:

1. Zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 34 poz. 286 z 2003r.) „w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli ...”. W/w rozporządzenie reguluje sprawę wynagradzania członków państwowych komicji egzaminacyjnych za przeprowadzenie egzaminów dojrzałości, egzaminów z nauki zawodu i egzaminów z przygotowania zawodowego.

W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany niektórych zapisów dotyczących przyznania dodatków motywacyjnych.

2. Zmiana w wysokości dodatków funkcyjnych wynika z faktu, że dotychczasowa tabela dodatków funkcyjnych została ustalona w roku 2000 w oparciu o wynagrodzenie zasadnicze dyrektora, które wynosiło 1208zł. Dodatek funkcyjny był ustalony proporcjonalnie do tej kwoty. Obecnie wynagrodzenie zasadnicze dyrektora kształtuje się na poziomie 1941zł. Dlatego też proponuje się zmianę tabeli dodatków funkcyjnych.

3. Proponuje się wprowadzić dodatek za pracę w klasach łączonych i integracyjnych. Poprzedni Regulamin nie przewidywał takich dodatków, gdyż nie było klas łączonych i integracyjnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 26-02-2004 08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2004
Ostatnia aktualizacja: - 26-02-2004 08:48