herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XVI/117/04


UCHWAŁA Nr XVI/117/2004

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 25 lutego 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1592 oraz z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 162 poz.1568) uchwala co następuje:

§1. Ustala się prognozowane dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok (Załącznik Nr 1 i 2) w wysokości

z tego: 35.243.602 zł.

1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 3) 30.221.702 zł.

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Załącznik Nr 4) 5.019.900 zł.

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (Załącznik Nr 5) 2.000 zł.

§2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok (załącznik Nr 1 i 6) w wysokości

z tego: 35.650.444 zł.

wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 7) 30.628.544 zł.

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8) 5.019.900 zł.

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 9) 2.000 zł.

§3. Deficyt budżetowy w kwocie 406.842 zł.

zostanie pokryty:

1) długoterminowym kredytem termomodernizacyjnym 406.842 zł.

§4. Ustala się przychody budżetu Powiatu w wysokości 456.936 zł.

1) długoterminowy kredyt termomodernizacyjny 406.842 zł.

2) inne źródła 50.094 zł.

§5. Ustala się rozchody budżetu Powiatu w wysokości z przeznaczeniem na: 21.560 zł.

1) spłatę rat kredytu z nadwyżki środków w wysokości 21.560 zł.

§6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe przeznaczone na:

1) oświatę i wychowanie w wysokości 150.000 zł.

2) edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 100.000 zł.

§7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 10 do uchwały.

§8. Ustala się plany przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej oraz środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 12 do uchwały.

§9. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§10. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§11. Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w łącznej kwocie 569.232 zł.

§12. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w łącznej kwocie 72.501 zł.

§13. Ustala się dotacje dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki przeznaczone na:

1) zakup literatury w łącznej kwocie 40.000 zł.

§14. Ustala się dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji Gminie Dębno z zakresu:

1) prowadzenia spraw z zakresu budownictwa za rok 2003 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) w wysokości 4.672 zł.

§15. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2004-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§16. Upoważnia się Zarząd do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu, 800.000 zł.

2. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 800.000 zł.

3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie lub wykupowi w roku budżetowym, udzielania poręczeń do kwoty 800.000 zł.

§17. Upoważnia się Zarząd do:

1)dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,

2) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§18. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

§20. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

1

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 05-04-2004 14:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2004 14:59