herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XIII/ 98/ 03


UCHWAŁA Nr XIII/98/2003

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 17 listopada 2003 roku

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie roku 2004

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w planie budżetu roku 2004 na zadanie: „Opracowanie strategii rozwoju powiatu myśliborskiego” w kwocie do 60.000 zł.

§2. Sfinansowanie zadanie, o którym mowa w § 1 będzie ujęte w planie wydatków rzeczowych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

UZASADNIENIE

Strategia rozwoju powiatu obejmować będzie opis stanu istniejącego w najważniejszych dziedzinach społeczno-gospodarczych, identyfikację mocnych i słabych stron powiatu myśliborskiego, a także zagrożeń i szans na ich naprawę.

Opracowanie strategii jest niezbędne przy ubieganiu się o środki z funduszy strukturalnych.

W roku bieżącym zorganizowane zostały dwa przetargi, które unieważniono. Pierwszy z powodu braku ofert, w drugim natomiast cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania.

Powyższe stanowisko Rady umożliwi przeprowadzenie postępowania przetargowego w roku bieżącym zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, co pozwoli na wykonanie zadania do czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Przewidywany koszt zadania - 60.000 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 25-11-2003 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2003 10:16