herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XIII/ 97/ 03


UCHWAŁA Nr XIII/97/03

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 17 listopada 2003 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza środki oraz podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2003.

Na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./ w związku z art. 35a, ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm./ Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr IX/59/03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 25 czerwca 2003 roku wprowadza się następujące zmiany:

1/ W §1 zmienia się wysokość środków w ogólnej kwocie na - 886.008,00 zł.

2/ w §1 pkt. 2 zmienia wysokość kwoty na rehabilitację społeczną - 770.294,00 zł.

3/ w §1 pkt. 2 litera b, zmienia się kwoty na następujące:

- dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 64.265,00

w tym:

- osoby dorosłe 50.765,00

4/ w §1 pkt. 2 litera c zmienia się kwoty na następujące:

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 154.500,00

w tym:

- osoby dorosłe - 123.500,00

5/ w §1 pkt. 2 litera d, zmienia się kwoty na następujące:

- na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - 142.609,00

w tym:

- osoby dorosłe 128.609,00

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

Zmiany w budżecie PFRON dokonuje się w oparciu o informację Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia29 października 2003 r., znak: WF/1214w/2003 o zwiększeniu wysokości środków przypadających na nasz powiat na 2003 r.

Zgodnie z informacją środki zostały zwiększone o kwotę 57.906,00 zł.

Zwiększenie środków na poszczególne zadania zostało dokonane w oparciu o aktualne potrzeby i możliwości ich wykorzystania, co ilustruje poniższa tabela:

Lp.

Nazwa zadania

Kwota

przed zmianą

Kwota

po zmianach

zwiększenie

I.

1.

2.

2.

Ogólna kwota

W tym:

Rehabilitacja społeczna:

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

W tym:

  • Osoby dorosłe

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

W tym:

- Osoby dorosłe:

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

W tym:

  • osoby dorosłe

828.102,00

712.388,00

54.265,00

40.765,00

151.000,00

120.000,00

98.203,00

84.203,00

886.008,00

770.294,00

64.265,00

50.765,00

154.500,00

123.500,00

142.609,00

128.609,00

57.906,00

57.906,00

10.000,00

10.000,00

3.500,00

3.500,00

44.406,00

44.406,00

Opracowała: Beata Kołodziejek- PCPR

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-11-2003 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 24-11-2003 11:02