herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XIII/ 96/ 03


UCHWAŁA NR XIII/96/2003

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 17 listopada 2003 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok o kwotę 1.639.907 zł.

w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 2.419 zł.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.419 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 1.550.000 zł.

w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 1.550.000 zł.

w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 2.950 zł.

w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 2.950 zł.

w dziale 853 - OPIEKA SPOŁECZNA o kwotę 84.538 zł.

w rozdziale 85302 - Domy pomocy społecznej o kwotę 84.538 zł.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok o kwotę 268.000 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 200.000 zł.

w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 200.000 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 8.000 zł.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 8.000 zł.

w dziale 853 - OPIEKA SPOŁECZNA o kwotę 60.000 zł.

w rozdziale 85302 - Domy pomocy społecznej o kwotę 40.000 zł.

w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności o kwotę 20.000 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok o kwotę 402.222 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 115.000 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 115.000 zł.

w dziale 853 - OPIEKA SPOŁECZNA o kwotę 200.000 zł.

w rozdziale 85301 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 180.000 zł.

w rozdziale 85318 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 20.000 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 87.222 zł.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne o kwotę 12.222 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 15.000 zł.

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 60.000 zł.

§4. Wskazuje się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 274.129 zł.

2. długoterminowy kredyt w wysokości 1.500.000 zł.

Razem: 1.774.129 zł.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2003 rok dokonuje się w związku z przeprowadzeniem analizy wykonania budżetu Powiatu za I półrocze oraz za III kw. br., która wykazała, że dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej stanowiące poważną pozycję dochodów budżetu nie będą wykonane. Konieczność zabezpieczenia potrzeb w planie wydatków w jednostkach organizacyjnych powiatu głównie wykonujących zadania z zakresu oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz opieki społecznej już na etapie konstrukcji budżetu 2003 r. budziła sugestie, że w przypadku nie pozyskania dodatkowych środków w ciągu roku budżetowego na wykonanie powyższych zadań, przy i tak bardzo oszczędnym gospodarowaniu otrzymanymi środkami, w ostatnim kwartale br. będzie konieczne zabezpieczenie budżetu w formie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-11-2003 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 24-11-2003 11:02