herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XIII/ 95/ 03


UCHWAŁA NR XIII/95/2003

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 17 listopada 2003 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok o kwotę 213.434 zł.

w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 24.000 zł.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 24.000 zł.

w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 1.200 zł.

w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.200 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 18.000 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 18.000 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 170.234 zł.

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 165.356 zł.

w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 4.878 zł.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok o kwotę 5.245 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 5.245 zł.

w rozdziale 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 5.245 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok o kwotę 218.679 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 48.445 zł.

w rozdziale 80123 - Licea profilowane o kwotę 24.000 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 19.200 zł.

w rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 5.245 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 170.234 zł.

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 165.356 zł.

w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 4.878 zł.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2003 rok dokonuje się na podstawie:

  1. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków na stypendia dla uczniów o środki uzyskane z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

  2. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Strzelecka w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków na stypendia dla uczniów o środki uzyskane z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

  3. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Strzelecka w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.000 zł. otrzymaną od Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie na sfinansowanie projektu - tworzenie Szkolnych Ośrodków Kariery, realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”.

  4. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Jeziorna w Barlinku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

  5. Wniosku Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego o przeniesienie środków finansowych z działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w związku z niewykorzystaniem środków finansowych przez placówki oświatowo-wychowawcze, natomiast występuje ich brak w szkołach ponadgimnazjalnych,

  6. pisma Nr ST5-4820-34p/2003 Ministra Finansów w sprawie zwiększenia powiatowi części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.200 zł. na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne.

  7. Wniosku Dyrektora Bursy Szkolnej w Myśliborzu o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów z działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Myśliborzu w wysokości 4.878 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pokoi w celu podwyższenia standardu pomieszczeń.

  8. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów na zakup energii.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-11-2003 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 24-11-2003 11:02