herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XIII/ 94/ 03


Uchwała Nr XIII/94/2003

Rady Powiatu Myśliborskiego

z dnia 17 listopada 2003 roku

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Na podstawie art. 12, pkt. 8, lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Rada Powiatu postanawia zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości planowanego deficytu budżetowego na rok 2003 (z uwzględnieniem zmian dokonanych do dnia zawarcia umowy kredytowej), jednak nie wyższej niż 1.500.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

§2. Wybór banku kredytującego dokonany zostanie przy zastosowaniu procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych.

§3. Warunki spłaty długoterminowego kredytu to znaczy: okres karencji, okresy spłat i wysokość odsetek oraz prowizji bankowych określi umowa pomiędzy Zarządem Powiatu Myśliborskiego a wybranym bankiem.

§4. Źródłem środków na spłatę kredytu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały będą dochody własne powiatu.

§5. Harmonogram potencjalnej spłaty kredytu przedstawia załącznik Nr 1.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§7. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

Proponowany projekt uchwały związany jest z następującą sytuacją finansową budżetu powiatu:

1.Przewidywane mniejsze od zaplanowanych dochody na 2003r. z tytułu:

- wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych - analiza wykonania za I półrocze 2003r. zaplanowane dochody mogą być niższe o 1.097.778,-

2.Wydatki:

- zabezpieczenie środków na wykonanie zadań bieżących z zakresu oświaty, opieki i innych koniecznych występujących w budżecie roku bieżącego ok. 400.000,-

Razem mniejsze dochody + większe wydatki - 1.497.778,-

Zarząd proponuje określenie kwoty kredytu w wysokości 1.500.000,-

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-11-2003 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 24-11-2003 11:01