herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XII/ 88/ 03


UCHWAŁA Nr XII/88/03

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 października 2003 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza środki oraz podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2003.

Na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./ w związku z art. 35a, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm./ Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr IX/59/03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie określenia zadań na które przeznacza środki oraz podziału środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2003 wprowadza się następujące zmiany:

1/ §1 pkt. 2 litera b otrzymuje brzmienie:

- dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 54.265,00

w tym:

- osoby dorosłe 40.765,00

- dzieci i młodzież niepełnosprawna 13.500,00

2/ §1 pkt. 2 litera d otrzymuje brzmienie:

- likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 98.203,00

w tym:

- osoby dorosłe 84.203,00

- dzieci i młodzież 14.000,00

3/ § 1 pkt. 2 litera e otrzymuje brzmienie dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 6.500,00

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

Zmiany w budżecie PFRON dokonuje się w oparciu o bieżącą analizę ich wykorzystania. Brak wniosków na likwidację barier architektonicznych dla dzieci spowodował, iż środki z tego zadania możemy przekazać w części na likwidację barier architektonicznych dla dorosłych, gdzie potrzeby przewyższają przyznany limit oraz na zakup środków ortopedycznych na które znacznie zwiększyło się zapotrzebowanie w III kwartale bieżącego roku. Przesunięcie środków ilustruje poniższa tabela:

Lp.

Nazwa zadania

Kwota

przed zmianą

Kwota

po zmianach

zwiększenie

zmniejszenie

1.

2.

3.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

W tym:

  • Osoby dorosłe

  • Dzieci i młodzież

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

W tym:

  • osoby dorosłe

  • dzieci i młodzież

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

50.000,00

35.000,00

15.000,00

103.968,00

76.668,00

27.300,00

5.000,00

54.265,00

40.765,00

13.500,00

98.203,00

84.203,00

14.000,00

6.500,00

4.265,00

5.765,00

7.535,00

1.500,00

1.500,00

5.765,00

13.300,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-11-2003 15:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 21-11-2003 15:29