herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XII/ 90/ 03


UCHWAŁA Nr XII/90/03

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 października 2003r.

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego

Na podstawie art.12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Statut Powiatu Myśliborskiego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc uchwała NR V/19/99 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 1 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dz.Urz.Woj.Zach. Nr 7 poz.78, Nr 30 poz.516, Nr 35 poz.608, z 2000r. Nr 19 poz.212, z 2001 Nr 28 poz.599, z 2002r. Nr 2 poz. 48, Nr 78 poz.1617, Nr 98 poz.2381) z wyjątkiem postanowień §4 statutu, określających herb i flagę Powiatu.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art.12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu.

Rada Powiatu Myśliborskiego od czasu wejścia w życie uchwalonego w 1999r. statutu podjęła sześć uchwał dotyczących jego nowelizacji.

Z uwagi na konieczność usprawnienia pracy na powyższym dokumencie oraz ze względu na potrzebę dokonania kolejnych poprawek w treści przedmiotowego aktu, opracowano tekst nowego statutu.

W świetle wyżej wskazanych okoliczności zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-11-2003 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 21-11-2003 15:27