herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XI/ 84/ 03


UCHWAŁA NR XI / 84 / 03

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 24 września 2003

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 1, ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późń. zm. ) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala , co następuje:

§ 1 Zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2002 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Dębnie składające się z bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Stratę za lata ubiegłe zwiększa się o kwotę 1.431.993,23 z tytułu utworzenia rezerwy niewypłaconej „13” pensji za lata ubiegłe.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Dębnie ujemny wynik finansowy za 2002 w wysokości 2.266.182,25 pokryje we własnym zakresie.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

UZASADNIENIE

Nadzór nad gospodarką finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy należy do podmiotu, który utworzył zakład. Nadzór ten jest wykonywany przez kontrolę i ocenę jej legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. W ramach tej kontroli powiat analizuje m.in. roczne sprawozdanie z działalności tych jednostek organizacyjnych.

Sytuacji finansowej SPZOZ Szpitali Powiatowych w Dębnie i w Barlinku poświęcona była VI Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego na której zobowiązano dyrektorów do opracowania programów oszczędnościowych podległych im placówek . Zarząd Powiatu Myśliborskiego i Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska zobowiązane zostały przez Radę Powiatu Myśliborskiego do kontroli realizacji programu oszczędnościowego przez dyrektorów.

Wiadomym efektem realizacji podmiotowego działania jest niniejszy projekt uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-11-2003 17:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2003 17:14