herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XI/ 83/ 03


UCHWAŁA NR XI / 83 / 03

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 24 września 2003

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 1 ust. 3, pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późń. zm. ) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala , co następuje:

§ 1 Zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2002 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Barlinku składające się z bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Stratę za lata ubiegłe zwiększa się o kwotę w wysokości 1.069.224,03 zł z tytułu wypłaty „ 13” pensji wypłaconej pracownikom za lata ubiegłe.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Barlinku ujemny wynik finansowy za 2002r. w wysokości 288.144,95 zł, pokryje we własnym zakresie.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

UZASADNIENIE

§ 13,pkt 3 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie określa 4 letnią kadencję Rady Społecznej. Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębnie została powołane Uchwałą Nr X/70/99 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 czerwca 1999 roku.

W związku z upływem okresu czteroletniej kadencji Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie

Rada Powiatu Myśliborskiego jako organ założycielski zgodnie zart. 45 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej zobowiązana jest powołać na nową kadencję Radę Społeczną w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-11-2003 17:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2003 17:14