herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestracja pojazdu marki SAM


Rejestracja pojazdu marki SAM

1. Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2005r. Nr 108, poz. 908),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w prawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2002r. Nr 133, poz. 1123 z późn. zm.).

2. Wymagane dokumenty:

 1. wniosek (wypełnia właściciel) - formularz wniosku do pobrania;

 2. załączniki:

 • dowód własności silnika,

 • dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli silnik pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP, lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi silnik, potwierdzający dane silnika, jeżeli silnik pochodzi z pojazdu wyrejestrowanego lub z pojazdu, w którym dokonano wymiany silnika;

 • dowód odprawy celnej przewozowej. jeżeli silnik został sprowadzony z państwa trzeciego.

 • oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że wnioskodawca jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu,

 • zaświadczenie z badania technicznego co do zgodności z warunkami technicznymi oraz dokument identyfikacyjny pojazdu marki SAM.

3) Do wglądu:

 • dowód tożsamości właściciela, którym jest:

 • dowód osobisty w przypadku osoby fizycznej,,

 • paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,

 • wypis z rejestru sądowego oraz nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną,

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki (dot. osoby posiadającej osobowość prawną),

 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,

 • polisa OC.

3. Opłaty:

 1. Opłata skarbowa: wniesiona w postaci znaków opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł. za wniosek oraz 0,50 zł. za każdy załącznik;

 2. Inne opłaty:

 • wydanie tablic samochodowych - 80, 00 zł;

 • wydanie tablic motocyklowych - 40,00 zł;

 • wydanie tablic motorowerowych - 30, 00 zł;

 • wydanie tablic indywidualnych - 1 000, 00 zł;

 • wydanie zabytkowych tablic samochodowych - 100,00 zł;

 • wydanie zabytkowych tablic motocyklowych - 50,00 zł;

 • wydanie tymczasowych tablic samochodowych - 30,00 zł;

 • wydanie tymczasowych tablic motocyklowych - 12,00 zł;

 • wydanie tymczasowych tablic motorowerowych - 12,00 zł;

 • wydanie dowodu rejestracyjnego - 48, 00 zł;

 • wydanie pozwolenia czasowego (w celu wykonania badania technicznego) - 16,50 zł;

 • wydanie pozwolenia czasowego (z ważnym badaniem technicznym) - 12,00 zł,

 • wydanie kompletu nalepek legalizacyjnych - 11,00 zł;

 • wydanie karty pojazdu - 500,00 zł.

 • Wydanie nalepki kontrolnej - 16,50 zł.

3) Opłata ewidencyjna:

 • wydanie dowodu rejestracyjnego - 1,00 zł,

 • wydanie karty pojazdu - 1,00 zł,

 • wydanie pozwolenia czasowego - 1,00 zł;

 • wydanie zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych - 1,00 zł;

 • wydanie nalepki kontrolnej - 1,00 zł;


4. Termin załatwienia sprawy - do 30 dni

5. Uwagi:

Pojazd marki "SAM"- TO POJAZD ZBUDOWANY WE WŁASNYM ZAKRESIE PRZY WYKORZYSTANIU NADWOZIA, PODWOZIA LUB RAMY KONSTRUKCJI WŁASNEJ, KTÓREJ MARKĘ OKREŚLA SIĘ JAKO 'SAM" BEZ OKREŚLENIA TYPU MODELU. SILNIKA NIE MOŻNA ZBUDOWAĆ SAMODZIELNIE - W CELU ZAREJESTROWANIA NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DOKUMENTY KOMPLETNEGO ZESPOŁU SILNIKA.

Do badania należy się zgłosić z wnioskiem i opisem technicznym pojazdu, którego wzór udostępnia Centralna Informacja Biura Obsługi Interesantów. Ponadto w Centralnej Informacji udzielana jest informacja o wszystkich jednostkach z terenu całego kraju uprawnionych do badań pojazdu typu "SAM"

 1. Sprawy załatwia:

 • w Myśliborzu (tel. 747-23-90, 31-90):

 • Podinspektor Wanda Dominiak,

 • Podinspektor Mirosława Niewiadomska,

 • Podinspektor Marzena Michalewicz.

 • w Dębnie (tel. 760-30-01):

 • Podinspektor Małgorzata Popławska,

 • Podinspektor Ewa Krzyszowska,

 • Podinspektor Sebastian Sztenhauzer.

 • w Barlinku (tel. 746-64-52):

 • Iinspektor Małgorzata Ludwikowska,

Uwaga: w przypadku rejestracji pojazdów Filia w Barlinku funkcjonuje jako punkt informacyjno-podawczy. Na miejscu można zgłosić zmiany dokonane w pojeździe, np. montaż instalacji gazowej, haku, zmianę rodzaju pojazdu etc. i otrzymać odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym. Rejestracja pojazdów oraz wydawanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i tablic rejestracyjnych wykonywane są wyłącznie w Myśliborzu

 1. Godziny przyjmowania:

 • w poniedziałek od 800 do 1530 (w Dębnie do 1500)

 • od wtorku do piątku od 730 do 1530 (w Dębnie do 1500)

 1. Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego .w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-11-2005 11:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2005 11:16