herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XI/ 77/ 03


UCHWAŁA Nr XI/77/03

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 24 września 2003r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz osobom powołanym do udziału w pracach komisji

Na podstawie art.38c ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. 1. Członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach zwraca się koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca posiedzenia komisji oraz inne udokumentowane rzeczywiście poniesione wydatki związane z pracami komisji.

2.Wymienionym w ust.1 osobom za przejazd pojazdem prywatnym przysługuje zwrot kosztów wg stawek za jeden kilometr przebiegu, w wysokości określonej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywana zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz.271).

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myśliborskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.38c ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym koszty działania komisji pokrywa się ze środków własnych budżetu powiatu. Rada Powiatu określa zaś zasady zwrotu członkom komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach, wydatków rzeczywiście poniesionych w związku z działalnością w tej komisji, stosując odpowiednio przepisy o zwrocie kosztów podróży służbowych dla radnych.

W związku z powyższym podjęcie przedstawionej uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-11-2003 17:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2003 17:11