herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XI/ 75/ 03


UCHWAŁA NR XI/ 75/ 03

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 24 września 2003 roku

w sprawie zmiany planu finansowego przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2003 rok

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806,) w związku z art.41 ust.3a, ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086, Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229, Nr 125, poz. 1363), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w dziale 700 - Działalność usługowa

w rozdziale 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w § 083 - wpływy z usług 60.000

w § 244 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 40.000

§ 2. Zwiększa się wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w dziale 700 - Działalność usługowa

w rozdziale 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w § 4300 - zakup usług pozostałych 60.000

w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 20.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

UZASADNIENIE:

W związku z przekazaniem nieplanowanej dotacji z funduszy celowych na realizację zadań bieżących z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz ze zwiększonymi wpływami z usług urealnia się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 100.000 zł.

W związku z urealnieniem planu przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zwieksza się plan wydatków funduszu w § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 60.000 zł. oraz tworzy się § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000 zł.

Ponadto zwiększa się stan funduszu na koniec roku o kwotę 20.000 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-11-2003 17:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2003 17:06