herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju


Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju (nowego i używanego)

1. Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2005r. Nr 108, poz. 908);

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2002r. Nr 133, poz. 1123 z późn. zm.).

2. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek (wypełnia właściciel, właściciele) - formularz wniosku do pobrania

 2. Załączniki:

 • dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu;

 • wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji (dotyczy pojazdu nowo zakupionego w kraju)

 • karta pojazdu (jeżeli była wydana);

 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (jeżeli jest wymagane) - dotyczy także nowego pojazdu wyprodukowanego w ilości 1 sztuki rocznie, co stwierdza producent w dowodzie własności lub w odrębnym zaświadczeniu,

 • dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był rejestrowany w kraju
  (w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu wzmagane jest zaświadczenie wystawione przez organ ostatniej rejestracji);

 1. Do wglądu:

 • dokument tożsamości właściciela:

 1. dowód osobisty (w przypadku osoby fizycznej),

 2. paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,

 3. wypis z rejestru sądowego oraz nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną,

 4. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w ppkt. a), lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej,

 5. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

 • polisa OC.

 1. Termin załatwienia sprawy - do 30 dni

4. Opłaty

 1. Opłata skarbowa: wniesiona w postaci znaków opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł. za wniosek oraz 0,50 zł za każdy załącznik;

 2. Inne opłaty:

 • wydanie tablic samochodowych - 80, 00 zł;

 • wydanie tablic motocyklowych - 40,00 zł;

 • wydanie tablic motorowerowych - 30, 00 zł;

 • wydanie tablic indywidualnych - 1 000, 00 zł;

 • wydanie zabytkowych tablic samochodowych - 100,00 zł;

 • wydanie zabytkowych tablic motocyklowych - 50,00 zł;

 • wydanie tymczasowych tablic samochodowych - 30,00 zł;

 • wydanie tymczasowych tablic motocyklowych - 12,00 zł;

 • wydanie tymczasowych tablic motorowerowych - 12,00 zł;

 • wydanie dowodu rejestracyjnego - 48, 00 zł;

 • wydanie pozwolenia czasowego (w celu wykonania badania technicznego) - 16,50 zł;

 • wydanie pozwolenia czasowego (z ważnym badaniem technicznym) - 12,00 zł,

 • wydanie kompletu nalepek legalizacyjnych - 11,00 zł;

 • wydanie nalepki kontrolnej - 16,50 zł. (dla pojazdu samochodowego);

 • wydanie karty pojazdu - 500,00 zł.

 1. Opłata ewidencyjna:

 • Wydanie dowodu rejestracyjnego - 1,00 zł,

 • wydanie pozwolenia czasowego - 1,00 zł;

 • wydanie zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych - 1,00 zł;

 • wydanie nalepki kontrolnej - 1,00 zł;

UWAGI:

Dopuszcza się rejestrację pojazdu bez dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu jeżeli pojazd zakupiono po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także bez dowodu rejestracyjnego w przypadku zakupu pojazdu od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych RP.

 1. Sprawy załatwia:

 • w Myśliborzu (tel. 747-23-90, 31-90):

 • Podinspektor Wanda Dominiak,

 • Podinspektor Mirosława Niewiadomska,

 • Podinspektor Marzena Michalewicz.

 • w Dębnie (tel. 760-30-01):

 • Podinspektor Małgorzata Popławska,

 • Podinspektor Ewa Krzyszowska,

 • Podinspektor Sebastian Sztenhauzer.

 • w Barlinku (tel. 746-64-52):

 • Inspektor Małgorzata Ludwikowska,

Uwaga: w przypadku rejestracji pojazdów Filia w Barlinku funkcjonuje jako punkt informacyjno-podawczy. Na miejscu można zgłosić zmiany dokonane w pojeździe, np. montaż instalacji gazowej, haku, zmianę rodzaju pojazdu etc. i otrzymać odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym. Rejestracja pojazdów oraz wydawanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i tablic rejestracyjnych wykonywane są wyłącznie w Myśliborzu

 1. Godziny przyjmowania:

 • w poniedziałek od 800 do 1530 (w Dębnie do 1500)

 • od wtorku do piątku od 730 do 1530 (w Dębnie do 1500)

 1. Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-11-2005 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2005 11:20