herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XI/ 72/ 03


UCHWAŁA Nr XI/72/03

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 24 września 2003 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109 ust.1, art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. 1. W uchwale Nr IV/13/2002 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 30.12.2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok wprowadza się § 7a w brzmieniu:

„Przyjmuje się do realizacji WYKAZ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH na lata 2003, 2004 i 2005 stanowiący załącznik Nr 12.”

2. Wykaz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2003, 2004 i 2005 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

UZASADNIENIE

Konieczność wprowadzenia powyższych zmian do uchwały budżetowej na 2003 rok, poprzez wprowadzenie § 7a i załącznika nr 12 do uchwały budżetowej związana jest ze staraniem się o pozyskanie przez Powiat Myślibórz środków z programu SAPARD na realizację inwestycji pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2124Z w miejscowości Trzcinna”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-11-2003 17:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2003 17:03