herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XI/ 69/ 03


UCHWAŁA NR XI/69/2003

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 24 września 2003 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok o kwotę 71.683 zł.

w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - o kwotę 71.683 zł.

w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - o kwotę 71.683 zł.

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok o kwotę 830.899 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 766.343 zł.

w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 1.610 zł.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 80.000 zł.

w rozdziale 80123 - Licea profilowane o kwotę 99.524 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 585.209 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 64.556 zł.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne o kwotę 56.879 zł.

w rozdziale 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 7.677 zł.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2003 rok dokonuje się na wniosek wydziału OKiS, w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie finansowym jednostek środków finansowych na prawidłowe ich funkcjonowanie.

Kwota 759.216 zł. została zabezpieczona z przyznanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, wprowadzonej na dochody powiatu uchwałą Zarządu Powiatu Nr 28/46/2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku.

Kwota 71.683 zł. przyznana została ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST5-4820-17p-2003 z dnia 08 sierpnia 2003 roku. Powyższe zwiększenie związane jest z dofinansowaniem remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-11-2003 17:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2003 17:02