herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr X/ 66/ 03


UCHWAŁA Nr X/66/03

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2003 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”.

Na podstawie artykułu 12 pkt. 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 6 i 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z dnia 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr VII/42/03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego” w roku 2004 pozycja 4 otrzymuje brzmienie:

Rok

Lp.

Nazwa zadania

Adres

Środki ogółem

W tym

Uwagi

własne

zewnętrzne

2004

4

Modernizacja dróg powiatowych nr 2124Z i 2116Z

Trzcinna

gm. Nowogródek Pom.

729.846

399.966

329.880

(SAPARD)

PZD-3

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie

Koszt realizacji zadania pt.: „Modernizacja dróg powiatowych nr 2124Z i 2116Z w m. Trzcinna” w roku 2004 w oparciu o kosztorys inwestorski wyniesie 729.846 zł.

W „Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Myśliborskiego” na rok 2004 na w/w inwestycję szacunkowo zaplanowano kwotę 1.000.000 zł, która po szczegółowym przeanalizowaniu uległa zmniejszeniu do kwoty 729.846 zł.

W tym środki własne 399.966 zł i środki zewnętrzne 329.880 zł (SAPARD).

Wnioskowana uchwała jest konieczna ze względu na warunki stawiane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wdrażającą program SAPARD.

W związku ze zmianą numeracji dróg w województwie zachodniopomorskim dokonaną uchwałą Nr 369/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2003 r. zmianie ulegają nr dróg w tytule zadania: 11-127 na 2124Z i 11-119 na 2116Z.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 11-09-2003 13:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 11-09-2003 13:26