herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr IX/ 59/ 03


UCHWAŁA Nr IX/59/03

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 25 czerwca 2003 roku

w sprawie określenia zadań na które przeznacza środki oraz podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2003.

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z póżn. zm.)

  • W związku z art. 35a, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 roku Nr 123, poz. 776

z późn. zm) oraz § 6 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003 roku Nr 88, poz. 808) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeznaczenia środków w ogólnej kwocie 828.102,00 zł., w podanej kwocie na następujące zadania:

1. Rehabilitacja zawodowa: 115.714,00 zł.

  1. obowiązania dotyczące zwrotu kosztów

wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

i składek na ubezpieczenia społeczne art. 26 115.714,00 zł.

2. Rehabilitacja społeczna: 712.388,00 zł.

  1. zobowiązania dotyczące dofinansowania

kosztów działalności warsztatów terapii

zajęciowej art. 35 ust. 1 pkt. 8 402.420,00 zł.

  1. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne

i środki pomocnicze art. 35a pkt. 7 lit c 50.000,00 zł.

- osoby dorosłe 35.000,00 zł.

- dzieci i młodzież niepełnosprawna 15.000,00 zł.

  1. dofinansowanie uczestnictwa osób

niepełnosprawnych i ich opiekunów

w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a pkt. 7 lit. A 151.000,00 zł.

- osoby dorosłe 120.000,00 zł.

- dzieci i młodzież 31.000,00 zł.

  1. likwidacja barier architektonicznych, w

komunikowaniu się i technicznych, w związku

z indywidualnymi potrzebami osób

niepełnosprawnych 103.968,00 zł.

- osoby dorosłe 76.668,00 zł.

- dzieci i młodzież 27.300,00 zł.

  1. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji

i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a pkt. 7 lit. B 5.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    • Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 18-07-2003 15:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 18-07-2003 15:55