herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr IX/ 62/ 03


Uchwała Nr IX/62/03

Rady Powiatu Myśliborskiego

Z dnia 25 czerwca 2003 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok

Na podstawie art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok

o kwotę 537.000 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

o kwotę 537.000 zł.

w rozdziale 75020 - Starostwo powiatowe

o kwotę 537.000 zł.

§ 2. Wskazuje się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

w wysokości - 127.400 zł.

2. długoterminowy kredyt

w wysokości - 409.600 zł.

Razem:

537.000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

W związku z podjętą Uchwałą Rady Powiatu Myśliborskiego Nr VII/42/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia „Wielokrotnego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego” wprowadza się do realizacji w roku 2003 zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ulicy Szosowej w Barlinku”.

Na powyższe zadanie zabezpiecza się środki finansowe wskazując źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 537.000 złotych z nadwyżki budżetowej (127.400 zł.) i długoterminowego kredytu (409.600 zł.)

Środki z nadwyżki budżetowej przeznaczane będą na pokrycie audytu energetycznego, projektu technicznego oraz kosztów obsługi kredytu w roku 2003, natomiast z kredytu zakłada się pokrycie kosztów wykonania zadania przez wyłonionego w drodze przetargu wykonawcy.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 18-07-2003 15:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 18-07-2003 15:54