herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr VIII/ 50/ 03 w sprawie zmiany szczegółowego planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.

Uchwała Nr VIII/ 50/ 03

Rady Powiatu Myśliborskiego

z dnia 28 maja 2003 roku

w sprawie zmiany szczegółowego planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, ) w związku z art. 407 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115 poz.1229, z 2002r. Nr 49 poz. 715, Nr 74 poz 676, Nr 113 poz. 984, Nr 233 poz. 1957),

Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala:

§ 1. Zwiększa się przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003, określone w załączniku do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003, określone w załączniku do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

 

 UZASADNIENIE

Biorąc pod uwagę aktualny stan konta PFOŚiGW oraz dotychczasowe wpływy z Urzędu Marszałkowskiego, proponuje się zmianę planu finansowego przychodów i wydatków PFOŚiGW na 2003r. Przychody zwiększa się do kwoty 205.368 zł, natomiast wydatki zwiększono do wysokości 190.000 zł, z tego na dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych planuje się przeznaczyć 115.000zł (dotacje celowe), na zakup pozostałych usług 65.000zł (opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, szkolenia pracowników oraz prowizje bankowe), na zakup sprzętu i wyposażenia 10.000zł (aparat fotograficzny i publikacje nt. ochrony środowiska). Stan funduszu na koniec roku zamyka się kwotą 15.368 zł. Ogólna kwota wydatków funduszu wynosi 205.368 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-06-2003 08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 24-06-2003 08:36