Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR VII/41/03 w sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003

 UCHWAŁA NR VII/41/03
RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2003 roku

w sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, ) w związku z art. 407 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115 poz.1229, z 2002r. Nr 49 poz. 715, Nr 74 poz 676, Nr 113 poz. 984, Nr 233 poz. 1957), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala:

 

§ 1. Zatwierdza się szczegółowy plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003, określony w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2003 roku..

 

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z nowym Prawem ochrony środowiska środki PFOŚiGW przeznacza się na:

1)         edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

2)         wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

3)         wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,

4)         realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,

5)         urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

6)         realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

7)         wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,

8)         profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,

9)         wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

10)     wspieranie ekologicznych form transportu,

11)     działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

12)     realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi,

13)     inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

W 2003r. wydatki zaplanowano w wysokości 95.000zł, z tego na dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych planuje się przeznaczyć 35.000zł (dotacje celowe), na zakup pozostałych usług 52.000zł (Powiatowy Program Ochrony Środowiska, Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami i szkolenia pracowników), na zakup sprzętu i wyposażenia 8.000zł (aparat fotograficzny i publikacje nt. ochrony środowiska).

Szczegółowy plan finansowy przychodów i wydatków

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poz.

§

Wyszczególnienie

Kwota /zł/

1

2

3

4

 

I

 

Stan PFOŚ na 1.01.2003r.

30.000

 

II

 

Przychody

100.000

 

1.

2.

3.

092

097

296

Pozostałe odsetki

Wpływy z różnych dochodów

Przelewy redystrybucyjne                                                                                                                                    

15.000

1.500

83.500

 

Ogółem przychody

130.000

 

III

 

Wydatki

95.000

 

1.

3.

4.

2440

4210

4300

Dotacje przekaz. z f-szy celowych na real. zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

35.000

8.000

52.000

 

IV

 

Stan PFOŚiGW na koniec 2003r.

35.000

 

Ogółem wydatki

130.000

 

Przygotował: Stanisław Chorabik

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 26-05-2003 18:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 26-05-2003 18:42