herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA Nr VI/31/03 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

UCHWAŁA Nr VI/31/03
RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
Z DNIA 26 LUTEGO 2003 roku.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz.1592 z 2002 roku: Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806), oraz art. 109 ust.1, art. 124 ust.1 i 2, art. 128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014 z 1999 roku. Nr 38 poz.360 , Nr 49 poz.485, Nr 70 poz. 778, Nr 110 poz. 1255 z 2000 roku Nr 6, poz. 69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550, Nr 95 poz.1041, Nr 119 poz.1251, Nr 122 poz.1315, z 2001 roku: Nr 45 poz.497, Nr 46 poz.499, Nr 98 poz.1070, Nr 100 poz.1082, Nr 102 poz.1116, Nr 145 poz.1623 z 2002 roku: Nr 41 poz. 363 Nr 41 poz.365, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 156 poz.1300, Nr 200 poz. 1685, Nr 213 poz.1802, Nr 214 poz.1806, Nr 216 poz.1824) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:
§1. W uchwale nr IV/13/2002 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 kwotę „40.712.737 zł.” zastępuje się kwotą „35.014.737 zł.”
2. w § 1 ust. 1 pkt. 2 kwotę „11.013.500 zł.” zastępuje się kwotą „5.365.500 zł.”
3. w § 1 ust. 1 pkt. 7 kwotę „4.096.822 zł.” zastępuje się kwotą „4.046.822 zł.”
4. w § 2 kwotę „40.712.737 zł.” zastępuje się kwotą „35.014.737 zł.”
5. w § 2 ust. 1 pkt. 1 kwotę „39.928.172 zł.” zastępuje się kwotą „34.230.172 zł.”
6. w § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. a) kwotę „27.837.828 zł.” zastępuje się kwotą „23.494.828 zł.”
7. w § 3:
a) kwotę „1.198.943 zł.” zastępuje się kwotą „1.148.943 zł.”
b) kwotę „400.000 zł.” zastępuje się kwotą „350.000 zł.”

§ 2. Nadaje się nowe brzmienie załącznikom

1. Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.
2. Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.
3. Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.
4. Nr 4 zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały.
5. Nr 7 zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały.
6. Nr 11 zgodnie z załącznikiem Nr 6 niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.


Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o Policji, ustawy o administracji rządowej w województwie i ustawy o samorządzie powiatowym – Dz. U. Nr 200, poz. 1688. Od dnia 1 stycznia 2003 roku Komenda Powiatowa Policji została wyłączona z powiatowej administracji zespolonej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-05-2003 14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 23-05-2003 14:24