herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA Nr VI/28/03 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli powiatu myśliborskiego w Związku Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego

UCHWAŁA Nr VI/28/03
RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
z dnia 26 lutego 2003r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli powiatu myśliborskiego w Związku Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art.69 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz §11 statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, stanowiącego Załącznik do uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XXXVI/276/01 z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie utworzenia i przyjęcia statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. 1. Odwołuje się Pana Jana Baranowicza z funkcji przedstawiciela powiatu myśliborskiego w Związku Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Wyznacza się następujących przedstawicieli powiatu myśliborskiego w związku o którym mowa w ust.1:
1) Janusza Winiarczyka – Starostę Powiatu;
2) Mirosława Lacha – Geodetę Powiatowego (Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami).
§2. 1. Do skuteczności reprezentacji wystarczy obecność jednego przedstawiciela.
2. Przy podejmowaniu uchwał Zgromadzenia Związku głos w imieniu powiatu myśliborskiego oddaje Starosta, a pod jego nieobecność Geodeta Powiatowy.
3. W przypadku rozbieżności stanowisk przedstawicieli rozstrzyga stanowisko Starosty.
§3. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/287/2002 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 13 lutego 2002r. w sprawie reprezentacji powiatu myśliborskiego w Związku Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE


Podjęcie uchwały związane jest z rozpoczęciem drugiej kadencji organów samorządu powiatowego.
Z uwagi na to, że na podstawie uchwały Nr XXXVIII/287/2002 z dnia 13 lutego 2002r. do reprezentacji powiatu myśliborskiego w Związku Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego wyznaczeni zostali: Starosta I kadencji Rady (1998-2002) oraz Geodeta Powiatowy (Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami) oraz w związku z treścią zapisu §11 przyjętego statutu związku: „1. W skład Zgromadzenia Związku wchodzą starosta (prezydent) i lub wicestarosta (wiceprezydent) powiatów będących członkami Związku oraz po jednym przedstawicielu wskazanym przez Radę Powiatu będącego członkiem Związku.
2. Odwołanie przedstawicieli powiatów w Związku następuje w tym samym trybie jak wyznaczenie (wybór).”,
a także z uwagi na treść §12 w/w statutu: „Po upływie kadencji, wygaśnięciu mandatu (jako radnego) lub w wypadku odwołania przez powiat jego przedstawiciela – pełni on w Zgromadzeniu względnie innym organie związku swoje obowiązki aż do wyznaczenia (wyboru) w jego miejsce innej osoby.” – należy podjąć przedmiotową uchwałę.
Uchwała nie powoduje powstania dodatkowych wydatków dla budżetu powiatu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-05-2003 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 23-05-2003 14:12