herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA Nr V/25/03 w sprawie ustanowienia limitu kilometrów dla Przewodniczącego Zarządu

UCHWAŁA Nr V/25/03
RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2003r.

w sprawie ustanowienia limitu kilometrów dla Przewodniczącego Zarządu

Na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1593 z późn. zm.) i §3 ust. 1 i 2 pkt.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz.271), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne dla Przewodniczącego Zarządu ustala się na poziomie 300 km.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§3. Traci moc uchwała Rady Powiatu Myśliborskiego Nr VI/47/99 z dnia 24 lutego 1999r. w sprawie ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r.


Przewodniczący Rady
Edward SznabowiczUZASADNIENIE


Określony w uchwale limit kilometrów jest zgodny z dyspozycją przepisu §3 ust.2 pkt.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz.271).
§1 ust.1 w/w aktu stanowi, że podstawą zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy jest umowa cywilnoprawna zawarta między pracodawcą a pracownikiem dotycząca używania pojazdu do celów służbowych.
Zgodnie z art.4 pkt.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1593 z późn. zm.) w sprawach z zakresu prawa pracy czynności wobec Starosty wykonuje organ stanowiący czyli Rada Powiatu.

Jazdy lokalne określone zostaną w umowie o której mowa wyżej, natomiast zwrot kosztów, zgodnie z §4 ust.1 w/w rozporządzenia następować będzie na podstawie pisemnego oświadczenia określającego ilość dni w których strona dysponowała pojazdem do celów służbowych.

Środki finansowe na pokrycie kosztów wynikających z realizacji uchwały zostały zabezpieczone w budżecie powiatu myśliborskiego na rok 2003.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 22-05-2003 16:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-05-2003 16:27