herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR V/24/2003 w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania kosztów przejazdów służbowych Przewodniczącemu Rady Powiatu Myśliborskiego.


UCHWAŁA NR V/24/2003
RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2003 roku


w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania kosztów przejazdów
służbowych Przewodniczącemu Rady Powiatu Myśliborskiego.


Na podstawie art. 21, ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego ustala wysokość oraz zasady wypłacania Przewodniczącemu Rady Powiatu Myśliborskiego kosztów przejazdów służbowych za jazdy lokalne w sposób następujący:

§ 1 W formie ryczałtu przyznaje się Przewodniczącemu Rady Powiatu Myśliborskiego zwrot wydatków za jazdy lokalne poniesione w związku
z wykonywaniem pełnionej funkcji.

§ 2 Wysokość ryczałtu ustala się na kwotę 230 złotych w stosunku
miesięcznym.

§ 3 W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania dla celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271).

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5 Traci moc uchwała Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 24.02.1999 roku
Nr VI/46/99 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży
Przewodniczącego Rady Powiatu za jazdy lokalne.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 22-05-2003 16:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-05-2003 16:26