herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA Nr V/21/03 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

UCHWAŁA Nr V/21/03
RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2003r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów


Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art.36 ust.3 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz.1319 z późn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/320/2002 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 19 czerwca 2002r. w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów wprowadza się następujące zmiany:
1) w §2 ust.2 pkt.1) i 2) otrzymują brzmienie:
„1) wynagrodzenie zasadnicze – w wysokości: 900,-zł. słownie: dziewięćset złotych (wg kategorii XV)
2) dodatek funkcyjny – w wysokości: 213,-zł. słownie: dwieście trzynaście złotych (wg 2 stawki)”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2003r.Przewodniczący Rady
Edward Sznabowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 22-05-2003 16:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-05-2003 16:24