herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA Nr V/20/03 w sprawie powierzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej

UCHWAŁA Nr V/20/03
RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2003r.

w sprawie powierzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej

Na podstawie art.5 ust.2 i art.12 pkt.8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.19 ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Powierza się wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej - Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Myśliborzu.

§2. W celu realizacji zadań określonych w § 1 upoważnia się Zarząd Powiatu Myśliborskiego do zawarcia porozumienia z Burmistrzem Miasta i Gminy Myślibórz.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

UZASADNIENIE


Uchwała wypełnia dyspozycje art.19 ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz.539 z późn. zm.), który stanowi, iż: „Powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną. Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać, na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu.”

Z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżecie powiatu odnośnie powołania odrębnej jednostki, Zarząd Powiatu wskazuje wybór Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu.
Podkreślić należy, że na wybór powyższej placówki - jako tej która poprzez swoje prawidłowe działanie gwarantować będzie należyte wykonywanie powierzanych jej zadań powiatowych - wskazał Dyrektor Książnicy Pomorskiej w Szczecinie w swoim piśmie z dnia 05 grudnia 2002r.
Za takim właśnie wyborem przemawiają nie tylko względy merytoryczne ale również administracyjne.

Środki finansowe na realizację powierzonego zadania zostały zabezpieczone w budżecie powiatu myśliborskiego na rok 2003.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 22-05-2003 16:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-05-2003 16:23