herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XIV/ 110/ 03


UCHWAŁA NR XIV/110/2003

Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia 29 grudnia 2003 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568) w związku z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. z 2003r. Nr 86 poz. 804, Nr 170 poz. 1652) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rozpatruje się skargi Anny Trembackiej zam. w Dębnie, Haliny Lubinieckiej zam. w Myśliborzu, Marii Szczuko zam. w Barlinku i Edwrada Chmiela zam. w Barlinku na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu.

2. Przyjmuje się stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie skarg, o których mowa w ust. 1 określone w załączniku do niniejszej uchwały.

3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu Myśliborskiego do ustalenia w oparciu o stanowisko wymienione w ust. 2 treści odpowiedzi na skargę.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Myśliborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

UZASADNIENIE

Do Rady Powiatu Myśliborskiego wpłynęły skargi: Pań Anny Trembackiej zam. w Dębnie, Haliny Lubinieckiej zam. w Myśliborzu, Marii Szczuko zam. w Barlinku i Pana Edwarda Chmiela zam. w Barlinku na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Zgodnie z art. 35, ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów rzecznik konsumentów jest bezpośrednio podporządkowany radzie i ponosi przed nią odpowiedzialność. Skargi te w dniu 19 listopada 2003 roku zostały rozpatrzone przez Komisje Rewizyjną Rady Powiatu Myśliborskiego. Komisja uznała skargi za bezzasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-01-2004 12:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2004 12:04