herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XIV/ 99/ 03


UCHWAŁA NR XIV/99/2003

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2003 roku

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok o kwotę 94.058 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 16.878 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 16.878 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 31.544 zł.

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 31.544 zł.

Dział 853 - OPIEKA SPOŁECZNA o kwotę 24.336 zł.

rozdział 85301 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 3.000 zł.

rozdział 85302 - Domy pomocy społecznej o kwotę 6.000 zł.

rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 15.336 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 21.300 zł.

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 21.300 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok o kwotę 11.556 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 11.556 zł.

rozdział 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 11.556 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok o kwotę 105.614 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 48.422 zł.

rozdział 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 48.422 zł.

Dział 853 - OPIEKA SPOŁECZNA o kwotę 24.336 zł.

rozdział 85301 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 3.000 zł.

rozdział 85302 - Domy pomocy społecznej o kwotę 6.000 zł.

rozdział 85318 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 15.336 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 32.856 zł.

rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 11.556 zł.

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 21.300 zł.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2003 rok dokonuje się na podstawie:

1) Zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST5-4820-55p/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu myśliborskiego na 2003 rok o kwotę 31.544 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie odpraw zwalnianych nauczycieli,

2) Zawiadomienia Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa o przyznaniu dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 9.000 zł. dla:

  • Domu Dziecka w Dębnie w wysokości 3.000 zł. na IV Międzynarodowy Plener Malarski „Sztuka nie zna granic”,

  • Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu na urządzenie i utrzymanie terenów zielonych DPS w kwocie 6.000 zł.

3) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o odwrotne przekazanie środków za obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

4) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu o odwrotne przekazanie środków uzyskanych ze sprzedaży samochodu z przeznaczeniem na remont łazienek,

5) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków na stypendia dla uczniów o środki uzyskane z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

6) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie o zwiększenie planu wydatków na stypendia dla uczniów o środki uzyskane z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

7) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy o odwrotne przekazanie dochodów uzyskanych ze sprzedaży sprzętu rolniczego z przeznaczeniem na wymianę okien w holu głównym.

8) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku o dokonanie przeniesienia środków finansowych zaoszczędzonych w dziale 801 - Oświata i wychowanie do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w celu uzupełnienia niedoboru na wynagrodzenia w tym dziale.

9) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku o odwrotne przekazanie środków uzyskanych ze sprzedaży obrabiarek przez Warsztaty Szkolne z przeznaczeniem na uzyskanie certyfikatu na produkowany sprzęt sportowy przez Warsztaty Szkolne, które są gospodarstwem pomocniczym tej jednostki.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-01-2004 12:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2004 12:04