herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XIV/ 107/ 03


UCHWAŁA Nr XIV/107/03

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2003 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza środki oraz podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2003.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./ w związku z art. 35a, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm./ Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr IX/59/03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie określenia zadań na które przeznaczone środki oraz podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2003

1/ w §1 pkt 2 litera b, otrzymuje brzmienie : „dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 65.214,00

w tym:

- osoby dorosłe 51.714,00

- dzieci i młodzież niepełnosprawna 13.500,00

2/ w §1 pkt 2 litera d, otrzymuje brzmienie : „likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 141.660,00

w tym:

- osoby dorosłe 127.660,00

- dzieci i młodzież 14.000,00

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

Zmiany w budżecie PFRON dokonuje się w oparciu o aktualną analizę wykorzystania środków na poszczególne zadania. W związku z niewykorzystaną kwotą na likwidację barier wynikającą z różnicy kosztów planowanych i faktycznie poniesionych pozostaje do wykorzystania kwota 949,oo zł. Środki te możemy wykorzystać na dofinansowanie zakupu środków ortopedycznych i pomocniczych.

Lp.

Nazwa zadania

Kwota

przed zmianą

Kwota

po zmianach

zwiększenie

zmniejszenie

1.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

64.265

65.214,oo

949,oo

W tym:

- Osoby dorosłe

50.765,oo

51.714,oo

949,oo

2.

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

128.609,oo

127.660,oo

949,oo

W tym:

- osoby dorosłe

142.609,oo

141.660,oo

949,oo

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-01-2004 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2004 11:52