herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XIV/ 105/ 03


UCHWAŁA NR XIV/105/2003

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2003 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003.

Na podstawie art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm. ) w związku z art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zakres wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003 oraz plan finansowy zawarty w załącznikach: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6.

§ 2. Ustala się ostateczny termin dokonania i rozliczenia wydatków, o których mowa w § 1 uchwały dla:

 • załącznika Nr 1 do dnia 15 grudnia 2004 roku.

 • załącznika Nr 2 do dnia 30 czerwca 2004 roku

 • załącznika Nr 3 do dnia 29 lutego 2004 roku

 • załącznika Nr 4 do dnia 29 lutego 2004 roku

 • załącznika Nr 5 do dnia 29 lutego 2004 roku

 • załącznika Nr 6 do dnia 29 lutego 2004 roku

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

Powyższej zmiany dokonuje się na podstawie:

 1. wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o zaliczenie otrzymanych środków finansowych w wysokości 50.000 złotych jako kwoty nie wygasającej w 2003 roku i przesunięcie jej do wydatkowania w 2004 roku z przeznaczeniem na zakup średniego wodno - pianowego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu,

 2. W roku bieżącym zorganizowane zostały przetargi nieograniczone na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Szosowej 2 w Barlinku oraz na wybór banku kredytującego ww. inwestycję. Pierwszy po przeciągającej się procedurze odwoławczej został rozstrzygnięty, drugi zaś unieważniony z powodu braku ofert. W związku z tym wstrzymany został termin podpisania umowy z wykonawcą do czasu wyboru banku. Po unieważnionych kolejnych postępowaniach wyboru banku dokonano 10 grudnia 2003 r. Ponieważ jest to okres zimowy, który uniemożliwia realizację ww. inwestycji należy przełożyć jej wykonanie na rok 2004. Powyższe stanowisko Rady umożliwi podpisanie umowy kredytowej z bankiem oraz wykonawcą.

 3. W związku z koniecznością zabezpieczenia pozostałej niewydatkowanej kwoty otrzymanej zgodnie z umową Nr 3210/U/ZIW/10/02 zawartą pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Zarządem Powiatu Myśliborskiego na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Niewydatkowana kwota w wysokości 25% ekwiwalentu powstała w związku z nabyciem prawa do renty inwalidzkiej przez jednego z współmałżonków otrzymujących ekwiwalent. Otrzymana kwota z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie podlega zwrotowi, stąd będzie wykorzystana do dokonania wypłat ekwiwalentów w 2004 roku.

 4. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Zachodnia w Dębnie, o zabezpieczenie niewykorzystanych środków finansowych przekazanych przez ANR w Szczecinie z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów

 5. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu, o zabezpieczenie niewykorzystanych środków finansowych przekazanych przez ANR w Szczecinie z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

 6. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Strzelecka w Myśliborzu, o zabezpieczenie niewykorzystanych środków finansowych przekazanych przez ANR w Szczecinie z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-01-2004 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2004 11:40