herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XIV/ 102/ 03


Uchwała Nr XIV/ 102/ 03

Rady Powiatu Myśliborskiego

z dnia 29 grudnia 2003 roku

W sprawie: zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala:

§ 1. Zatwierdza się projekt zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004, określony w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2004 roku.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

UZASADNIENIE

Zgodnie z Prawem ochrony środowiska środki PFOŚiGW przeznacza się na:

 1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

 2. wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

 3. wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,

 4. realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,

 5. przedsięwzięcia zwiazane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

 6. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,

 7. przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza,

7a) przedsięwzięcia związane z ochroną wód,

 1. profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,

 2. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

 3. wspieranie ekologicznych form transportu,

 4. działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

 5. inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

W 2004r. wydatki zaplanowano w wysokości 85.000 zł, z tego na dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 45.000 zł, na dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 12.000 zł, po 10.000 zł na zakup sprzętu i wyposażenia oraz zakup pozostałych usług, na dotacje z f-szy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 5.000 zł, a także 3.000 zł na nagrody i wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń.

Przygotował: S. Chorabik

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-01-2004 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2004 11:38