herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XIV/ 101/ 03


UCHWAŁA Nr XIV/101/03

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2003 roku

w sprawie przyjęcia „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Myślibórz na lata 2004-2007, z perspektywą na lata 2008-2011”.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Myślibórz na lata 2004-2007, z perspektywą na lata 2008-2011” stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 14 ust. 3 ustawy z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) Zarząd Powiatu opracował „Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Myślibórz na lata 2004-2007, z perspektywą na lata 2008-2011”.

Termin uchwalenia przedmiotowego dokumentu określony został w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.) do dnia 31 grudnia 2003r.

„Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami...”opracowany został dla osiągnięcia celów:

1) założonych w „Polityce Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”,

2) realizacji zasad głoszących, że kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby:

- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

- zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów,

- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

3) stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

„Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami...” opracowany został zgodnie z „Polityką Ekologiczną Państwa...” oraz z planami gospodarki odpadami wyższego szczebla. Stanowi część „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myślibórz na lata 2004-2007, z perspektywą na lata 2008-2011”.

W „Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami...” została zawarta analiza obecnego stanu gospodarki odpadami obejmująca ilość wszystkich powstających odpadów, ich skład morfologiczny i źródła pochodzenia, istniejący system zbiórki wraz z istniejącymi instalacjami do segregacji, odzysku i unieszkodliwiania oraz wykazem podmiotów prowadzących działalność z zakresu zbiórki i transportu.

„Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami...” zakłada stworzenie spójnego systemu zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych. System ten będzie zgodny z przyjętymi limitami dla poszczególnych grup odpadów określonymi w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego”. Pozwoli to na ograniczenie ilość odpadów ulegających biodegradacji do roku 2007 o 15%, odpady opakowaniowe i surowce będą poddane do roku 2007 odzyskowi i recyklingowi w 50%, odpady wielkogabarytowe poddane do roku 2007 odzyskowi i recyklingowi w 50%, odpady wielkogabarytowe wyłączone ze strumienia odpadów komunalnych w 20% do roku 2006, natomiast odpady budowlane w celu ich odzysku i przetworzenia do roku 2006 - 15%.

Prognozowanie ilości wytwarzanych odpadów i planowanie instalacji zostało prawidłowo oparte o wskaźniki: demograficzne, wzrost PKB, zmiany technologiczne, progi odzysku i recyklingu oraz planowany kierunek rozwoju regionu, który uwzględnia sezonowość wytwarzania odpadów z uwagi na natężenie ruchu turystycznego.

Program zakłada, że istniejący w Dalszem Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Eko-Myśl” wraz z funkcjonującym składowiskiem odpadów, przejmie funkcje składowania odpadów z innych składowisk, które będą zamknięte z powodu zapełnienia bądź niespełnienia wymogów. W chwili obecnej składowisko w Dalszem wyposażone jest w niezbędny sprzęt składowiskowy, ma wydzielone kwatery na odpady komunalne oraz na azbest. W „Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami...” przedstawiony jest szczegółowy plan rozbudowy składowiska oraz planowane koszty na inwestycje.

W poszczególnych gminach powiatu prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych i surowców.

Na terenie powiatu lokalizowano istnienie dwóch mogilników z zawartością przeterminowanych pestycydów i opakowań po nich (wg szacunków zdeponowanych jest 17 Mg odpadów niebezpiecznych).

Odpady niebezpieczne z placówek opieki zdrowotnej i punktów weterynaryjnych będą wywożone poza powiat - istnieje możliwość unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów w spalarni odpadów niebezpiecznych w Gorzowie Wielkopolskim.

„Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami...” ujmuje także aspekt zależności gmin i innych podmiotów od zakładanego systemu gospodarki bazującego na rozwijającym się Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów. Elementami funkcjonalnymi zakładu będą: Zakład recyklingu, Kompostownia lub instalacja fermentacji, Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych, Punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych, Punkty produkcji paliwa alternatywnego, Składowisko odpadów.

Wprowadzenie zaproponowanego w projekcie planu systemu gospodarki odpadami będzie wiązało się z poniesieniem znacznych nakładów finansowych. W „Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami...” został przedstawiony zarys kosztów.

„Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami...” w swej końcowej części zawarł także harmonogram realizacji zadań niezbędnych do osiągnięcia celów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego”. W „Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami...” wykazano także zastosowanie odpowiednich systemów monitorowania.

Wersja robocza „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami...” przedstawiona została na spotkaniu konsultacyjnym dn. 18 sierpnia 2003r., na które zaproszeni byli m. in. Przewodniczący Rady Powiatu Myśliborskiego, radni Komisji Ochrony Środowiska Rady Powiatu Myśliborskiego, członkowie Zarządu Powiatu Myśliborskiego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Urzędów Miast i Gmin Powiatu Myśliborskiego, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Rad Miast i Gmin Powiatu Myśliborskiego, kierownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, a także Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Agencja Nieruchomości Rolnych O/T Szczecin - Przedstawicielstwo Myśliborskie, Agencja Nieruchomości Rolnych O/T Gorzów Wlkp., Nadleśnictwa - Barlinek, Dębno, Myślibórz, Różańsko, Zarząd Parków Krajobrazowych w Gorzowie Wlkp. oraz w Gryfinie i inni. Zaproszeni goście wnieśli wiele cennych uwag do projektu planu, które następnie uwzględniono w dokumencie.

Projekt „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami...” poddany został zaopiniowaniu Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Burmistrzom i Wójtom gmin Powiatu Myśliborskiego oraz Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego w Szczecinie, a także Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty w Poznaniu. Wpłynęły pozytywne opinie o dokumencie od Zarządu Województwa oraz Burmistrzów Barlinka i Dębna. Pozostałe gminy nie ustosunkowały się do projektu w ustawowym terminie 2 miesięcy. Z kolei Rady Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych przedłożą opinie w najbliższym czasie (zwłoka wynika z późnego terminu ukonstytuowania się tych organów).

„Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami...” podlega aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.

W świetle wyżej wskazanych okoliczności zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-01-2004 11:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2004 11:37