herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XIV/ 100/ 03


UCHWAŁA Nr XIV/100/03

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2003 roku

w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myślibórz na lata 2004-2007, z perspektywą na lata 2008-2011”.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Myślibórz na lata 2004-2007, z perspektywą na lata 2008-2011” stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w celu realizacji „Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”, sporządził „Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Myślibórz na lata 2004-2007, z perspektywą na lata 2008-2011”.

Termin uchwalenia przedmiotowego dokumentu określony został w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.) do dnia 31 grudnia 2003r.

„Powiatowy Program Ochrony Środowiska...” zawiera analogiczne elementy jak „Polityka Ekologiczna Państwa...”, a więc:

1) cele ekologiczne,

2) priorytety ekologiczne,

3) rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

4) środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

Ponadto „Powiatowy Program Ochrony Środowiska...” uwzględnia:

a) zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody tj. uwzględnienie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;

b) zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze w zakresie ochrony złóż kopalin i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych;

c) zadania wynikające z ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w zakresie wyznaczenia obszarów do zalesienia;

d) zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw w zakresie programu działań dotyczącego m.in.:

- problematyki hałasu - opracowanie map akustycznych

- gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej,

- rolnictwa ekologicznego,

- edukacji ekologicznej,

e) rozwiązania wynikające ze strategii rozwoju województwa oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa;

f) założenia z gminnych programów branżowych.

Wyznaczone cele i kierunki działań jakie należy podjąć w zakresie ochrony środowiska na terenie Powiatu Myśliborskiego zostały ujęte w formie harmonogramu realizacji zadań ekologicznych na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011. W obu harmonogramach poszczególnym celom ekologicznym i ich kierunkom działań przyporządkowano konkretne zadania ekologiczne z określeniem czasu ich realizacji, instytucje, które powinny je realizować/współrealizować oraz co jest bardzo ważne, w planie wskazane są źródła finansowania niezbędne do osiągnięcia założonych celów.

Realizacja celów priorytetowych polityki ochrony środowiska Województwa Zachodniopomorskiego określonych jako minimalizacja wpływu na środowisko oraz eliminacja ryzyka dla zdrowia ludzi w miejscach największego oddziaływania na środowisko w „Powiatowym Programie Ochrony Środowiska...” będzie prowadzona jako minimalizacja szkodliwego działania zakładu o największym oddziaływaniu na środowisko w powiecie - Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno poprzez na bieżąco prowadzone działania ochronne i rekultywacyjne na terenie kopalni - ciągłe zmniejszanie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, a także rozpoznanie stopnia zagrożenia oraz groźby wystąpienia Nadzwyczajnego Zagrożenia Środowiska (NZŚ). Ze względu na możliwość występowania poważnych awarii na terenie powiatu na skutek eksploatacji odwiertów ropy i gazu, a także przebiegający przez północną część powiatu rurociąg tranzytowy ropy naftowej „Przyjaźń” ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego mieszkańcom powiatu i regionu. Dla osiągnięcia ww. celu wskazano w projekcie planu niezbędne kierunki działań to znaczy: opracowania zewnętrznych planów operacyjno-ratunkowych dla zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii i zwiększenia bezpieczeństwa przewozów substancji niebezpiecznych przez kompleksową kontrolę przewozów.

Przedłożony projekt programu obejmuje kompleksowo ochronę wszystkich elementów środowiska. Zagadnienia związane z szeroko rozumianą poprawą jakości środowiska podzielono na trzy obszary: powietrze, hałas i promieniowanie elektromagnetyczne dla których wyznaczono następujące cele ekologiczne: zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji gazów cieplarnianych i innych niszczących warstwę ozonową, zminimalizowanie uciążliwego hałasu i ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

Realizację tych celów w wymienionych powyżej obszarach planuje się osiągnąć poprzez:

  • ograniczenie emisji do powietrza w energetyce i przemyśle, modernizując układy technologiczne oraz montując urządzenia ograniczające emisję,

  • objęcie pozwoleniami (w ramach korzystania ze środowiska) wszystkich zakładów przemysłowych i spalanie węgla lepszej jakości lub zamiana nośnika energii na bardziej ekologiczny z jednoczesnym ograniczeniem tzw. emisji niskiej w sektorze mieszkalnictwa, spowodowanej w większości poprzez spalanie niskiej jakości nośników ciepła, a w sektorze transportu samochodowego ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych poprzez wyprowadzanie ruchu tranzytowego z obszaru miast, bieżącą modernizację dróg i ciągów komunikacyjnych.

Założoną w „Powiatowym Programie Ochrony Środowiska...” ochronę przed hałasem prawidłowo zdefiniowano jako ochronę przed hałasem komunikacyjnym i przemysłowym, czyli uwzględniono perspektywicznie źródła najbardziej uciążliwe, których z uwagi na rozwój motoryzacji i przemysłu nie można uniknąć. Do realizacji tego celu określono następujące kierunki działań ekologicznych: aktualizację informacji o źródłach emisji hałasu do środowiska, ocenę stanu akustycznego środowiska i ocenę zachodzących w nim zmian oraz monitoring hałasu.

Biorąc pod uwagę założony cel ekologiczny jakim jest ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym określono następujące kierunki działań: ocenę zagrożenia, a następnie stopniowe ograniczanie emisji promieniowania elektromagnetycznego na tych obszarach, na których stwierdzono zagrożenie.

Racjonalne gospodarowanie surowcami będące fundamentalnym warunkiem do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w przedłożonym planie realizowane będzie poprzez zmniejszanie materiałochłonności i recyrkulację wewnętrzną przy jednoczesnym zmniejszaniu energochłonności produkcji i co jest szczególnie ważne ochronę złóż kopalin przed trwałym zainwestowaniem, a tym samym przed niekontrolowaną eksploatacją złóż.

W aspekcie ochrony powierzchni ziemi wskazane cele ekologiczne: ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją będą realizowane poprzez takie kierunki działania jak rekultywację gleb zdegradowanych, ochronę gleb przed erozją, kontrolowaną intensyfikacją produkcji, stosowanie właściwej agrotechniki na terenach uprawnych i rekultywację terenów poeksploatacyjnych.

Gospodarowanie wodami zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju powinno być zdefiniowane precyzyjnie zapisanymi celami: zapewnienia odpowiedniej jakości wód, racjonalizacji ich zużycia, zwiększenia zasobów w zlewniach, ochrony terenów przed powodzią.

Powyższy plan wskazuje kierunki działań, które są zbieżne w swej istocie z wymienionymi powyżej celami, zawiera on szereg zadań ekologicznych pozwalających na ich osiągnięcie przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań prawnych.

Uwzględniając konieczność ochrony zasobów przyrody na terenie Powiatu Myśliborskiego określono cel ekologiczny mający na względzie: zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z ich georóżnorodnością i bioróżnorodnością, którego realizację określono kierunkami działań w obszarze ochrony i rozwoju systemu obszarów chronionych, ochrony roślin i zwierząt, ochrony lasów, integracji aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym.

Obok części planistycznej dokument zawiera także część informacyjną, która jest kompendium wiedzy w zakresie obowiązującego ustawodawstwa krajowego jak i w Unii Europejskiej.

Wersja robocza „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska...” przedstawiona została na spotkaniu konsultacyjnym dn. 18 sierpnia 2003r., na które zaproszeni byli m. in. Przewodniczący Rady Powiatu Myśliborskiego, radni Komisji Ochrony Środowiska Rady Powiatu Myśliborskiego, członkowie Zarządu Powiatu Myśliborskiego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Urzędów Miast i Gmin Powiatu Myśliborskiego, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Rad Miast i Gmin Powiatu Myśliborskiego, kierownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, a także Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Agencja Nieruchomości Rolnych O/T Szczecin - Przedstawicielstwo Myśliborskie, Agencja Nieruchomości Rolnych O/T Gorzów Wlkp., Nadleśnictwa - Barlinek, Dębno, Myślibórz, Różańsko, Zarząd Parków Krajobrazowych w Gorzowie Wlkp. oraz w Gryfinie i inni. Zaproszeni goście wnieśli wiele cennych uwag do projektu programu, które następnie uwzględniono w dokumencie.

Projekt „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska...” został zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Z wykonania „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska...” Zarząd Powiatu sporządza co 2 lata raport, który przedstawia się Radzie Powiatu.

W świetle wyżej wskazanych okoliczności zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-01-2004 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2004 11:02