herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr IV/ 16/ 2002 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.


Uchwała Nr IV/ 16/ 2002
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 30 grudnia 2002 roku.

w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów
i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst z 2001r.: Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z2002r. Nr 23 poz. 220) w związku z art. 407 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115 poz.1229)
Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala:

§ 1
Zatwierdza się projekt przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003, określony w załączniku do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

UZASADNIENIE

Zgodnie z nowym Prawem ochrony środowiska środki PFOŚiGW przeznacza się na:
1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
2) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,
3) wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,
4) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,
5) urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
6) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,
7) wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,
8) profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,
9) wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,
10) wspieranie ekologicznych form transportu,
11) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,
12) realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi,
13) inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.
W 2003r. wydatki zaplanowano w wysokości 95.000zł, z tego na dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych planuje się przeznaczyć 35.000zł (dotacje celowe), na zakup pozostałych usług 52.000zł (Powiatowy Program Ochrony Środowiska, Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami i szkolenia pracowników), na zakup sprzętu i wyposażenia 8.000zł (aparat fotograficzny i publikacje nt. ochrony środowiska).

Przygotował: S. Chorabik

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 20-05-2003 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2003 12:47