herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr IV/13/2002 w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok

Uchwała Nr IV/13/2002
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 30 grudnia 2002 r.


w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok


Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz.1592 zm. w 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz.220, Dz.U. Nr 62 poz.558, Dz.U. Nr 113 poz.984), oraz art. 109 ust.1, art. 124 ust.1 i 2, art. 128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014, zm: w 1999 roku Dz.U. Nr 38 poz.360 , Dz.U. Nr 49 poz.485, Dz.U. Nr 70, poz. 778, Dz.U. Nr 110 poz. 1255, zm.: w 2000 roku Dz.U. Nr 6, poz. 69, Dz.U. Nr 12 poz.136, Dz.U. Nr 48 poz.550, Dz.U. Nr 95 poz.1041, Dz.U. Nr 119 poz.1251, Dz.U. Nr 122 poz.1315, zm. w 2001 roku: Dz.U. Nr 45 poz.497, Dz.U. Nr 46 poz.499, Dz.U. Nr 88 poz.961, Dz.U. Nr 98 poz.1070, Dz.U. Nr 100 poz.1082, Dz.U. Nr 102 poz.1116, Dz.U. Nr 145 poz.1623, zm. w 2002 roku: Dz.U. Nr 41 poz.365, Dz.U. Nr 41 poz.363, Dz.U. Nr 74 poz.676, Dz.U. Nr 156 poz.1300, Dz.U. Nr 113 poz.984) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:


§1. Ustala się dochody budżetu Powiatu na 2003 rok w wysokości 40.712.737 złotych.
1. Ogólna kwota dochodów, obejmuje:
1) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań
własnych powiatu w wysokości 7.612.000 złotych.
2) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej w wysokości 11.013.500 złotych.
3) dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej
dla powiatów w wysokości 1.025.135 złotych.
4) dochody z części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego w wysokości 13.195.327 złotych.
5) dochody z części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów
i województw w wysokości 3.391.038 złotych.
6) dochody z udziału w podatku dochodowym
od osób fizycznych w wysokości 378.915 złotych.
7) dochody własne powiatu w wysokości 4.096.822 złotych.

2. Szczegółowy podział dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na 2003 r. w wysokości 40.712.737 złotych.
1. Z ogólnej kwoty wydatków, przeznacza się na:
1) wydatki bieżące kwotę 39.928.172 złotych.
w tym na:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.837.828 złotych.
b/ dotacje dla jednostek realizujących zadania
powiatu. 565.955 złotych.

2) wydatki majątkowe / inwestycyjne / 784.565 złotych.
2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów
przedstawiają załączniki Nr 3,5 i 6 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2003 rok przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.


§3. Ustala się rezerwy w kwocie 1.198.943 zł. w tym:
- rezerwę ogólną na wydatki nie przewidziane w wysokości 400.000 złotych,
- rezerwę celową w wysokości 798.943 złotych.


§4. Ustala się plany przychodów i wydatków:
1. środków specjalnych na 2003 rok zgodnie z zał. Nr 7
2. gospodarstwa pomocniczego na 2003 rok zgodnie z zał. Nr 8
3. funduszy celowych na 2003 rok zgodnie z zał. Nr 9


§5. Przyjmuje się do realizacji ustalone wielkości dochodów budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 402.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr10.


§6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień
między działami,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
3. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 800.000,-złotych,
4. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu
roku budżetowego deficytu budżetowego do kwoty 800.000,- złotych.
5. udzielania poręczeń do kwoty 800.000 zł.§7. Ustala się prognozę długu publicznego na lata 2003/2006 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§8. Upoważnia się Zarząd do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami rzeczowymi w ramach danego rozdziału, innym jednostkom organizacyjnym samorządu terytorialnego.


§9. Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu informację opisową z wykonania budżetu
za pierwsze półrocze i rok budżetowy w terminie przewidzianym prawem.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2003 roku.

§12. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 20-05-2003 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2003 12:17