herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr II/9/2002 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Myśliborzu

Uchwała Nr II/9/2002

Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia 27 listopada 2002 roku

w  sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Myśliborzu.

Na podstawie art. 4, pkt.1 w związku z art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593) oraz art. 12, pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) – Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Myśliborzu wynagrodzenie brutto w wysokości 9.417,75 złotych w tym:

wynagrodzenie zasadnicze wg XXI kategorii zaszeregowania

    w wysokości 4.530,00 złotych brutto ( słownie: cztery

    tysiące pięćset trzydzieści złotych),

-  dodatek funkcyjny wg stawki 9 w wysokości 1.775,00 złotych

    brutto (słownie: jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt pięć

    złotych )

dodatek specjalny 35% w wysokości 2.206,75 złotych brutto

    ( słownie: dwa tysiące dwieście sześć złotych 75/100)

dodatek za wysługę lat 20% w wysokości 906,00 złotych

    brutto ( słownie: dziewięćset sześć złotych).

Dodatek specjalny ustalony w § 1, ust. 1 przyznaje się na okres

     12 miesięcy licząc od daty 1 grudnia 2002 roku.

§ 2

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Myśliborzu:

wydawania poleceń co do wyjazdów służbowych,

udzielania urlopu,

kierowanie na szkolenia.

W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania pkt. 1

     wykonuje wiceprzewodniczący.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady powiatu w Myśliborzu.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXII/239/2001 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Myśliborzu.

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  Edward Sznabowicz

 

U z a s a d n i e n i e

Ustalone wynagrodzenie  miesięczne brutto w § 1 niniejszej uchwały obejmuje wszystkie jego składniki i nie przekracza maksymalnego wynagrodzenia określonego w§ 20, ust. 3 wyżej cytowanej ustawy o pracownikach samorządowych . Przy ustalaniu wielkości kwotowych poszczególnych składników wynagrodzenia kierowano się dużym zakresem obowiązków służbowych i odpowiedzialnością  starosty jako przewodniczącego Zarządu za prawidłową realizację zadań własnych i zadań zleconych przy stosunkowo dużej liczbie jednostek organizacyjnych powiatu, służb, inspekcji i straży.

            Starosta Myśliborski w ramach podziału zadań pomiędzy członkami Zarządu jest obciążony dużym zakresem obowiązków  i szczególną odpowiedzialnością za ich realizację. Wiele jednostek organizacyjnych powiatu wymaga szczególnej troski dla prawidłowego ich funkcjonowania m.in. szpitale powiatowe w Barlinku i w Dębnie, Powiatowy Urząd Pracy wraz  filiami w Barlinku i w Dębnie oraz szkoły ponadgimnazjalne, które  w wyniku niżu demograficznego zaczynają mieć  problem z pełnym zagospodarowaniem istniejącej bazy materialno – technicznej. Staje się to problemem Starosty jako przewodniczącego zarządu, który musi być zdecydowany na podejmowanie trafnych decyzji dla prawidłowego funkcjonowania podległych mu jednostek powiatowych. Za całokształt realizowanych zadań wymagających znacznego zaangażowania osobistego uznaje się za zasadne przyznanie dodatku specjalnego w wysokości wymienionej w § 1 niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-05-2003 15:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2003 15:42