herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała II/8/2002 w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego

Uchwała II/8/2002

Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia 27 listopada 2002 roku

w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego

Na podstawie art.17 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala  co następuje:

§ 1

1. Powołuje się następujące stałe Komisje Rady Powiatu w Myśliborzu:

            a) Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

            b) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego

                i Drogownictwa

c)       Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska

2.  W skład stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu wchodzi od

      6 do 11 radnych.

3.  Składy osobowe Komisji o których mowa wyżej zawiera Załącznik 

     Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1.             Przedmiotem działania Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju  

     Gospodarczego są  w szczególności sprawy z zakresu:

a.       budżetu powiatu,

b.       rozwoju gospodarczego,

c.        promocji powiatu,

d.       współpracy z organizacjami pozarządowymi,

e.       współpracy z zagranicą.

2.             Przedmiotem działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

     Bezpieczeństwa Publicznego  i Drogownictwa są  w szczególności

     sprawy z zakresu:

a)       edukacji publicznej,

b)       kultury i ochrony dóbr kultury,

c)       sportu i turystyki,

d)       porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

e)       ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

f)         obronności,

g)       transportu i dróg publicznych,

h)       gospodarki nieruchomościami,

i)         geodezji, kartografii i katastru.

j)         zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego,

k)       utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracji,

3.             Przedmiotem działania Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska są       w szczególności sprawy z zakresu:

a)       promocji i ochrony zdrowia,

b)       pomocy społecznej,

c)       polityki prorodzinnej,

d)       wspierania osób niepełnosprawnych,

e)       przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,

f)         ochrony praw konsumenta.

·          rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

g)       ochrony środowiska i przyrody,

h)       gospodarki wodnej,

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu  w Myśliborzu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady

   Edward Sznabowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-05-2003 15:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2003 15:38