Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogółna Informacja Administratora dotycząca przetwarzania danych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
W STAROSTWIE POWIATOWYM W MYŚLIBORZU

 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),  informuję, że w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. Z uwagi na powyższe informuję:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 • w zakresie spraw powierzonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów staroście -  Starosta Myśliborski, mający siedzibę w Myśliborzu (74-300), ul. Północna 15;
 • w zakresie zadań powiatu oraz zadań Rady  Powiatu– Powiat Myśliborski;
 • w zakresie zarządu dróg powiatowych – Zarząd Powiatu;
 • w zakresie zatrudnienia oraz organizacji pracy w Starostwie – Starostwo Powiatowe;
 • w zakresie obsługi publicznych ewidencji i rejestrów – inne właściwe organy publiczne (np. właściwy minister w zakresie informacji zgromadzonych w CEPiK);
 • w zakresie realizacji na poziomie powiatu programów i projektów współfinansowanych z funduszy europejskich – właściwe organy centralne (np. w zakresie programów operacyjnych – Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego).

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Starosta Myśliborski wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Ewelina Szóstka zgodnie z art. 37 RODO, może się Pani/Pan komunikować poprzez e-mail: iod@powiatmysliborski.pl oraz telefonicznie 95 747 20 21 w. 240. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane przetwarzane są w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c,e RODO oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie przepisów prawa, w szczególności:art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, a także realizacji umów zawartych z kontrahentami Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, zgodnie zasadami i trybem gromadzenia informacji, którą określa ustawa oraz art. 6 ust 1 lit. b, RODO oraz w przypadkach gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgodzie, która w treści wyraża zakres i cel (art. 6 ust. 1 lit. a).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być na podstawie przepisów prawa udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych mogą być strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych i umów na realizację zadania publicznego a także umów o dzieło.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach
i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r.poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do Pani/Pana danych (pobierz formularz) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych a także nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania/poprawiania (pobierz formularz) swoich danych, jeśli
  są błędne lub nieaktualne, a także mają Państwo prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (art. 16 RODO);
 • do usunięcia danych (pobierz formularz) - żądanie usunięcia danych osobowych, może nastąpić, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania lub były przetwarzane niezgodnie z prawem (art. 17 RODO);
 • do ograniczenia przetwarzania (pobierz formularz)- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych -
    na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
   3. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora
    są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • do przenoszenia danych (pobierz formularz)- otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 •  do sprzeciwu (pobierz formularz)- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
 • do cofnięcia zgody (pobierz formularz)- w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą oraz instytucji i organów na mocy przepisów prawa.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niemożliwe będzie zrealizowanie zadania ustawowego, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub nie będzie możliwe zawarcie umowy.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ PROFILOWANIE

Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy
to poniższych przypadków:

 • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest
  na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria.
 • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dostępnych publicznie rejestrów oraz portali społecznościowych, w oparciu o ustalone kryteria.

Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nie akceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewelina Szóstka 05-09-2019 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Szóstka 05-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Ewelina Szóstka 06-02-2020 08:06