herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

LI sesja rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok:

       3.1.zapoznanie się z treścią uchwały składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie

              wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd sprawozdaniu z wykonania budżetu

      Powiatu Myśliborskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia;

             3.2. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu;

3.3. zapoznanie się z treścią uchwały składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myśliborzu;

3.4. dyskusja;

3.5.podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok;

3.6.podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2017 rok.

      4. Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 2017 rok.

      5. Sprawozdanie z działalności Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu za rok 2017.

      6. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu za 2017 rok.

      7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:

7.1. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Myśliborskiego na lata 2018-2027.

7.2. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok;

7.3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Myślibórz

z przeznaczeniem na pomoc finansową na modernizację boiska bocznego stadionu

w Myśliborzu.

7.4. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej utworzenia Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w Myśliborzu;

7.5. w sprawie utworzenia zespołu pod nazwą Zespół Szkól i Placówek Oświatowych

im. S.Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu;

7.6. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól i placówek

prowadzonych na terenie Powiatu Myśliborskiego przez inne niż jednostki samorządu

terytorialnego osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

7.7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu;

7.8. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu;

7.9. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu w Myśliborzu;

    8. Interpelacje i zapytania radnych.

    9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

   10. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.

   11. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.

        12. Oświadczenia radnych.

   13. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janina Sidor 20-06-2018 08:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Janina Sidor 20-06-2018 08:47