herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 czerwca 2016 roku

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015:

           3.1.zapoznanie się z treścią uchwały składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii  o przedłożonym przez Zarząd  sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2015 rok wraz z informacji o stanie mienia.

           3.2. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu;

           3.3. zapoznanie się z treścią uchwały składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myśliborzu.

            3.4. dyskusja

            3.5.podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok – druk Nr 114;

            3.6.podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2015 rok – druk Nr 115;

 1. Sprawozdanie z realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2014-2019 za 2015 rok.
 2. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad zabytkami Powiatu Myśliborskiego na lata 2012 – 2016” za okres 2014 – 2015.
 3. Raport z realizacji „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” za lata 2014-2015.
 4. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:

7.1.   w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu - druk Nr 116;

7.2.   zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok - druk Nr 117;

7.3.w sprawie rozwiązania stałej komisji rady oraz zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego - druk Nr 118;

   7.4.   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do lat 3 - druk Nr 119.

                7.5 w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu  Myśliborskiego - druk Nr 120;

   7.6.   w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania - druk Nr 121;

   7.7.   w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Myśliborskiego za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej - druk Nr 122;

  7.8.   w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski - druk Nr 123;

 7.9.   w sprawie likwidacji Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu - druk Nr 124;

7.10. w sprawie  utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego - druk Nr 125;

       7.11. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok - druk  Nr 126;

       7.12.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 - druk Nr 127.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
 4. Oświadczenia radnych.
 5. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janina Sidor 14-06-2016 14:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janina Sidor 14-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Janina Sidor 09-05-2017 09:05