herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejesr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów


Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów:

Podstawa prawna

 • art.83 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2003r. Nr 58, poz. 515);

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badanie techniczne pojazdów (Dz.U z 2003r. Nr 215. Poz. 2116).

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

2. Załączniki do wniosku:

 • dokument określający status jednostki, tj. określający formę prawną prowadzonej działalności, numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej, numer identyfikacji NIP, adres zamieszkania przedsiębiorcy, oraz adres siedziby,

 • określenie zakresu badań technicznych pojazdów,

 • wykaz wyposażenia kontrolno-pomiarowego oraz warunków lokalowych gwarantujących wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;

 • certyfikat wydany przez jednostkę naukowo-badawczą na zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji z warunkami technicznymi;

 • oświadczenie o zatrudnieniu uprawnionych diagnostów (podać liczbę, oraz numery nadanych uprawnień);

 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające niekaralność za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub za przestępstwa przeciwko dokumentom dotyczy osoby fizycznej lub członków organu osoby prawnej;

 • oświadczenie lub zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców potwierdzające fakt, że przedsiębiorstwo nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,

 • zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego, właściwego urzędu miasta i gminy, zakładu ubezpieczeń społecznych o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne wobec tych instytucji,

 • zaświadczenia potwierdzające odbycie odpowiednich kursów i szkoleń przez zatrudnionych diagnostów,

 • oświadczenie określone w art. 83a ust. 4 cytowanej ustawy.

Złożone dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymienionych w art. 83 ust. 2 ustawy muszą być aktualne, tzn. nie starsze niż 6 miesięcy.

3. Opłaty;

 • opłata skarbowa wniesiona w postaci znaków opłaty skarbowej:

 • 5 zł za wniosek,

 • 0,50 zł za każdy załącznik,

 • opłata skarbowa w wysokości 400 zł za dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców.

4. Termin załatwienia sprawy - do 7 dni;

5. Sprawy załatwia:

Wydział Komunikacji i Dróg w Myśliborzu - Petruk Robert,

Kontakt: tel. 0-95-747-23-90, 31-90

6. Godziny pracy:

 • w poniedziałek od 800 do 1600

 • od wtorku do piątku od 730 do 1530

 1. Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 17-02-2005 11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 17-02-2005 11:24