herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Konkurs na stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa


STAROSTWO POWIATOWE

W MYŚLIBORZU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PODINSPEKTORA w Wydziale Ochrony Środowiska

Rolnictwa i Leśnictwa

........................................................................................................................

nazwa stanowiska pracy

 1. Wymagania niezbędne:

  1. Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności - geolog, hydrogeolog lub ochrona środowiska

(UWAGA: przy braku zgłoszenia geologa lub hydrogeologa zostaną rozpatrzone oferty osób ze specjalnością ochrona środowiska ).

  1. Znajomość przepisów prawa materialnego w zakresie:

- ochrony środowiska,

- gospodarki wodnej,

- ustawy o odpadach ,

- prawo geologiczne i górnicze oraz innych ustaw realizowanych przez wydział.

  1. staż pracy w Urzędzie 1 rok

  2. znajomość instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postępowania administracyjnego.

  3. samodzielność ,komunikatywność ,dokładność,

  4. uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot: mężczyzn)

  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Preferowany staż pracy w jednostkach budżetowych

  2. dobra znajomość obsługi komputera,

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. prowadzenie spraw wpływających do wydziału i kierowanych na stanowisko pracy,

  2. rozpatrywanie wniosków i prowadzenie postępowania administracyjnego,

  3. przygotowanie projektów decyzji , postanowień i pism

  4. wykonywanie kontroli podmiotów w zakresie przestrzegania ochrony środowiska

  5. sprawdzanie realizacji obowiązków nałożonych decyzjami starosty.

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)

b) list motywacyjny

 1. dokument poświadczający wykształcenie ( szkoły wyższej) potwierdzone za zgodność z oryginałem,

d) kwestionariusz osobowy,

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

  1. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy- w przypadku aktualnego zatrudnienia.

  2. zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

- 2 -

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 29 czerwca 2006r do godz.10,00 (decyduje data wpływu do Starostwa). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ” Podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa” „ na adres :

Starostwo Powiatowe

ul. Marcinkowskiego nr 2

74-300 Myślibórz

Aplikacje, które wpłyną do starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.powiatmysliborski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Marcinkowskiego nr.2

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Dodatkowe informacje:

Wybrani kandydaci będą telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i przeprowadzonego testu. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (095) 747 20-21 , wew.32 lub osobiście w pokoju nr 32 lub 33.

Myślibórz , dnia 14 czerwiec 2006r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 13-06-2006 15:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-06-2006 15:53