herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

VIII sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 22 czerwca 2015 roku

Termin: 22 czerwca 2015 roku (poniedziałek) godz. 1200

 

Miejsce: sala posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.

 

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2014 rok:
  3.1 rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2014 rok,
  3.2. rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok,
  3.3. rozpatrzenie informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego,
  3.4. zapoznanie się z opinią RIO w Szczecinie dot. sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia,
  3.5. zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania  budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2014 rok.
  3.6. zapoznanie się z opinią RIO w Szczecinie dot. wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Myśliborzu z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok,
  3.7. przedstawienie opinii Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu dot. sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2014 rok,
  3.8. dyskusja
  3.9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok
  3.10. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2014 rok
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:
  4.1. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale o przyjęciu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski,
  4.2. w sprawie nadania numeru porządkowego Szkole Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Smolnicy,
  4.3. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego,
  4.4. w sprawie nie wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikającego z umowy o pracę radnego,
  4.5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027,
  4.6. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2015-2017.
 5. Sprawozdanie z realizacji strategii Zintegrowanej Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2014-2019 za listopad- grudzień 2014 roku.
 6. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2014-2015 za rok 2014.
 7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2012-2014 za rok 2013 oraz rok 2014.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.
 11. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
 12. Oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janina Sidor 16-06-2015 12:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janina Sidor 16-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Dominika Bułgajewska 20-04-2017 07:29