herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Podinspektor w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej


PONOWIENIE NABORU NA STANOWISKO

PODINSPEKTORA

STAROSTWO POWIATOWE

W MYŚLIBORZU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektora w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej

........................................................................................................................

nazwa stanowiska pracy

 1. Wymagania niezbędne:

  1. Wykształcenie wyższe lub średnie o specjalności - budownictwo ogólne lub pokrewne

  2. Znajomość przepisów prawa budowlanego i kodeksu postępowania administracyjnego

  3. staż pracy dla wyższego wykształcenia - minimum pół roku dla średniego wykształcenia 3 lata,

  4. znajomość instrukcji kancelaryjnej,

  5. samodzielność ,komunikatywność ,dokładność,

  6. uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot: mężczyzn)

  7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Preferowany staż pracy w jednostkach budżetowych

  2. dobra znajomość obsługi komputera,

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. rozpatrywanie wniosków o pozwolenie na budowę,

  2. przeprowadzenie postępowania administracyjnego związanego z wydawaniem pozwoleń na budowę,

  3. przygotowywanie projektów decyzji wynikających z prowadzonych spraw,

  4. przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

  5. przygotowywanie zaświadczeń o samodzielności lokali,

  6. wykonywanie pomiarów lokali i przygotowywanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnie

użytkową lokali mieszkalnych dla potrzeb dodatków mieszkaniowych.

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)

b) list motywacyjny

 1. dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom ukończenia studiów wyższych lub szkoły średniej zawodowej o specjalności budownictwo ogólne lub pokrewne) potwierdzone za zgodność z oryginałem,

d) kwestionariusz osobowy,

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

  1. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy- w przypadku aktualnego zatrudnienia.

  2. zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

- 2 -

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 07 marca 2006r do godz.10,00 (decyduje data wpływu do Starostwa). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ” Podinspektora w Wydziale Administracji Architektoniczno- Budowlanej” „ na adres :

Starostwo Powiatowe

ul. Marcinkowskiego nr 2

74-300 Myślibórz

Aplikacje, które wpłyną do starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.powiatmysliborski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Marcinkowskiego nr.2

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Dodatkowe informacje:

Wybrani kandydaci będą telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i przeprowadzonego testu. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (095) 747 20-21 , wew.32 lub osobiście w pokoju nr 32 lub 33.

Myślibórz , dnia 20 luty 2006r.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 22-02-2006 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2006 11:52