herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W MYŚLIBORZU ZA 2005 ROK


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W MYŚLIBORZU

ZA 2005 ROK

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów /Dz. U. Nr 122, poz.1319 z późn. zm./ Powiatowy Rzecznik Konsumentów przedkłada Radzie Powiatu Myśliborskiego sprawozdanie z działalności za 2005 rok.

Uwagi ogólne dotyczące działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Do zadań publicznych powiatu o charakterze ponadgminnym należy ochrona praw konsumentów, co wynika z art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1592 ze zm.). Powyższe zadania wykonuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Zadania powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów określa ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm

Do zadań rzeczników konsumentów należy w szczególności:

• Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
• Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
• Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów  konsumentów,
• Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
• Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania,
• Występowanie z roszczeniami w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, jeżeli czyn ten zagraża lub narusza interes konsumenta,
• Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa w oparciu o zapisy zawarte w:

- ustawie z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów

- ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,

- ustawie z dnia kredycie konsumenckim,

- ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

- ustawie z dnia 05 lipca 2001 roku o cenach /Dz. U. Nr 97, poz. 1050/,

- ustawie z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej

- inne przepisy szczegółowe /ponad 30 ustaw i rozporządzeń/,

Realizacja zadań.

Zgodnie z zapisami przywołanej na wstępie ustawy zobowiązany jestem do udzielenia pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu w sprawach związanych z ochroną ich interesu. Najczęściej pomoc ta polega na udzieleniu informacji prawnej oraz wystąpieniu w imieniu konsumenta do przedsiębiorcy.

Do najczęściej prowadzony spraw należy zaliczyć:

- usługi telekomunikacyjne,

- umowy sprzedaży obuwia,

- reklamacje sprzętu AGD, RTV,

- umowy poza lokalem i na odległość,

Generalnie sprawy dotyczyły wad fizycznych zakupionych towarów, lub nieudzielania konsumentom informacji o przysługujących im prawach; w omawianym okresie nie prowadzono spraw związanych w wadami prawnymi nabytych rzeczy.

W większości przypadków były to sprawy wymagające analizy stanu prawnego i faktycznego.

Należy podkreślić, że część zgłaszających się osób czyniły wcześniej próby polubownego załatwienia sprawy.

Podstawowe czynności wykonywane w omawianych sprawach sprowadzają się do:

- przedstawienia stanu prawnego i ustalenie strony, która wystąpi do sprzedawcy.

Należy podkreślić, iż często samo wystąpienie konsumenta powoduje zakończenie sprawy.

- występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

Występując do przedsiębiorcy wskazywano podstawy działalności Rzecznika, wyjaśniano uregulowania prawne związane z zawieraniem umów sprzedaży, przysługujących konsumentowi prawach. Czynności te generalnie noszą charakter przedprocesowy. W 2005 roku Rzecznik Konsumentów w 10 sprawach wystąpił na drogę postępowania sądowego, uznając za stosowne skierowanie powództwa na rzecz konsumentów do wydziałów grodzkich.

Należy zwrócić uwagę, że część wyroków zostało wydanych zaocznie, co oznacza, że pozwani przedsiębiorcy nie stawili się przez sądem. Potwierdza to regułę, iż ci przedsiębiorcy w toku postępowania rzecznika w sposób lekceważący uchylali się od odpowiedzi.

Jednocześnie należy podkreślić, że wiele spraw ze względu na uregulowania prawne jest rozciągnięta w czasie. Wynika to między innymi z długotrwałym udzielaniem wyjaśnień przez Przedsiębiorców.

W 2005 roku Rzecznik Konsumentów dwie sprawy przekazał do prokuratury, uznając, iż może zachodzić podejrzenie popełnienia przestępstwa.

W związku z pojawieniem się od 1 maja 2004 r. nowego przepisu w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów Rzecznicy otrzymali możliwość przymuszenia przedsiębiorcy do udzielenia odpowiedzi na wystąpienia. Na podstawie art. 106a ww. ustawy nie udzielenie wyjaśnień i nie ustosunkowanie się do opinii rzecznika stanowi wykroczenie. Rzecznik Konsumentów w Myśliborzu w 2005 roku nie występował do sądu o ukaranie Przedsiębiorców za nieudzielanie odpowiedzi.

Prowadząc sprawy staram się przede wszystkim doprowadzić do załagodzenia sporu pomiędzy konsumentem a sprzedawcą. Złożoność spraw powoduje, że sprzedawca często stara się przerzucić odpowiedzialność na wytwórcę lub producenta. Podkreślić należy, że Rzecznik Konsumentów nie może ingerować w umowy pomiędzy przedsiębiorcami.

Bardzo wielu konsumentów stara się o udzielenie telefonicznej konsultacji i po uzyskaniu informacji podejmuje decyzję o dalszym sposobie dochodzenia lub odstępuje od dalszego dochodzenia swoich praw.

Najczęściej mieszkańcy Powiatu Myśliborskiego korzystali z porad w sprawach wynikających z umów sprzedaży. Pytano o uprawnienia związane z niezgodnością towaru z umową, gwarancją, możliwości zwrotu zakupionego towaru oraz zasady zgłaszania reklamacji.

Do Powiatowego Rzecznika Konsumentów wpływały sprawy dotyczące następujących zagadnień:

- sposobów załatwiania zgłaszanych niezgodności towaru z umową, w szczególności, odmowa przyjęcia, przewlekłe załatwianie, załatwienie niezgodnie z życzeniem klienta - we wszystkich tych sprawach udzielono porady prawnej na temat przysługujących praw lub wystosowano pisma interwencyjne / jest to zdecydowanie największa grupa spraw zgłoszonych w 2005 roku /,

- odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość - w tych sprawach w zdecydowanej większości Rzecznik osobiście występował do sprzedawcy rzeczy i instytucji finansującej.

Należy podkreślić, że liczba takich spraw wzrasta, wynika to ze specyficznej formy sprzedaży na różnego typu pokazach, jak i działalności firm świadczących usługi remontowo - budowlane. Szczególnie na terenach małych miejscowości naszego powiatu Rzecznik zetknął się z działalnością firm świadczących usługi wymiany i montażu drzwi i okien, gdzie zawierano umowy bez informowania konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy.

Część mieszkańców zwracała się anonimowo i prosiła o pomoc lub interwencję nie ujawniając swoich danych. W takich sytuacjach interwencja nie wykraczała poza udzielenie porady.

Rzecznik Konsumentów przyjął zasadę aktywnego działania na rzecz konsumentów, tj. zastępowania konsumenta w sporze z przedsiębiorcą, w którym konsument jest zawsze stroną słabszą. Sposobem działania w sytuacji konfliktowej jest podejmowanie przez rzecznika interwencji, polegającej na skierowaniu i imieniu i na rzecz konsumenta pisma , w którym rzecznik na podstawie obowiązującego prawa, przedstawia stanowisko w oparciu o podane przez konsumenta okoliczności oraz przedłożone dokumenty. W zależności od rodzaju sprawy i zgromadzonego materiału - rzecznik wskazuje przedsiębiorcy właściwy sposób załatwienia i wnosi o jego realizację lub zwraca się do przedsiębiorcy o przedstawienia stanowiska lub udzielenie wyjaśnień.
Współpraca z UOKiK jest wynikiem ustawowego obowiązku tegoż Urzędu dotyczącego udzielania pomocy i wsparcia samorządu w realizacji zadań z zakresu ochrony konsumentów. Rzecznik korzysta z publikacji i opracowań przygotowywanych przez UOKiK, opinii prawnych Ministerstwa Sprawiedliwości będących odpowiedzią na zapytania Urzędu oraz z porad udzielanych telefonicznie przez pracowników UOKiK.
Cenną pomocą w pracy Rzecznika jest wydawany przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich na zlecenie UOKiK „Biuletyn” zawierający przegląd orzecznictwa, wyjaśnienia, interpretacje, opinie i stanowiska oraz informacje o działalności Rzeczników.

W 2005 roku wystąpiłem w dwóch do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Gdańsku z pismem o wszczęcie postępowania dot. naruszania zbiorowych interesów konsumentów przez przedsiębiorców działających na terenie powiatu.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Myśliborzu współpracuje z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej, Miejskimi i Powiatowymi Rzecznikami Konsumentów. Kontakty te pozwalają na wzajemne konsultowanie problemów prawnych, metod i sposobów postępowania.

Myślibórz, dnia 12 stycznia 2006 roku

załącznik do

„Sprawozdania z działalności

Powiatowego Rzecznika

Konsumentów w Myśliborzu

w 2005 roku”

Tabela nr 1: Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów - struktura udzielonych porad:

Wyszczególnienie

Ogółem

I. Usługi ogółem, w tym:

50

Bankowe

6

Finansowe

5

Ubezpieczeniowe

4

Systemy argentyńskie

2

Telekomunikacyjne (operatorzy, TV kablowa)

16

Dostawa energii (prąd, gaz, ciepło, woda)

3

Motoryzacyjne (serwis)

1

Turystyczne i hotelarskie

-

Pralnicze

-

Remontowo budowlane (stolarka PCV)

7

Inne

6

II. Umowy sprzedaży ogółem, w tym:

37

Wyposażenie wnętrz (AGD, RTV, komputery)

10

Odzież

2

Obuwie

16

Samochody

-

Inne (meble, telefony, ,materiały budowlane, itp. )

9

III. Umowy poza lokalem i na odległość

11

IV. Porady dotyczące uprawnień konsumenta bez określania rodzaju towaru, czy usługi (m. in.zwrot towaru bez wad, obowiązujące uprawnienia konsumenta, odpowiedzialność gwaranta,)

4

Tabela nr 2: Wystąpienie do przedsiębiorców w sprawie ochrony praw interesów konsumentów

Wyszczególnienie

Ogółem ilość wystąpień

Zakończone pozytywnie

Zakończone negatywnie

Sprawy w toku

I. Usługi ogółem, w tym:

50

35

9

6

Bankowe

6

5

1

-

Finansowe

5

3

2

-

Ubezpieczeniowe

4

3

1

-

Systemy argentyńskie

2

-

1

-

Telekomunikacyjne (operatorzy, TV kablowa)

16

12

2

2

Dostawa energii (prąd, gaz, ciepło, woda)

3

1

1

1

Motoryzacja (serwis)

1

1

-

-

Turystyczne i hotelarskie

-

-

-

-

Pralnicze

-

-

-

-

Remontowo budowlane (okna, drzwi PCV)

7

6

1

Inne

6

4

-

2

II. Umowy sprzedaży ogółem, w tym:

37

26

7

4

Wyposażenie wnętrz (AGD, RTV)

10

9

-

1

Odzież

2

1

-

1

Obuwie

16

7

7

2

Samochody

-

-

-

Inne

9

9

-

-

III. Umowy poza lokalem i na odległość

11

10

-

1

Usługi ogółem

18

Umowy sprzedaży ogółem

21

Umowy poza lokalem i na odległość

4

Usługi ogółem

10

Umowy sprzedaży ogółem

20

Umowy poza lokalem i na odległość

-

Poniżej przedstawiono liczbę spraw prowadzonych przez Rzecznika w 2003 roku

Usługi ogółem

28

Umowy sprzedaży ogółem

25

Umowy poza lokalem i na odległość

4

Usługi ogółem

27

Umowy sprzedaży ogółem

26

Umowy poza lokalem i na odległość

4

Zestawienie spraw z 2004 roku

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 18-01-2006 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2006 11:08